Indo-Europeesche Families - Voorwoord

Het voorwoord is de oorspronkelijke introductie van mr. P.C. Bloys van Treslong Prins in het Bataviaasch Nieuwsblad van 24 Mei 1930:

"Er zijn in Nederlandsch-Indië tal van families, die daar al verscheidene tientallen van jaren hebben gewoond, die daaraan niet den innigsten van alle banden, met den band des bloeds zijn verbonden en voor wie Ned.-Indië een tweede vaderland is geworden. Uit alle deelen van Europa zijn zij hier aangekomen. Zij stammen af van militairen, compagniesdienaren en particulieren en als wij hier te lande het instituut Ned.-Indische burgers kenden en niet die ongelukkige verdeeling der inwoners in Europeanen, Inlanders en Vreemde Oosterlingen, dan zouden zij van die burgers en door geboorte én door tijdsverloop zeer zeker de Kern genoemd kunnen worden.

Maar wat niet is, kan komen en wie weet of wij hier te lande nog niet eens een verdeeling der ingezetenen krijgen in burgers en niet-burgers, met als maatstaf de mate van beschaving en ontwikkeling. Hoe dit zij, het is niet mijn bedoeling om hierover thans een betoog te houden; het is mijn plan om geleidelijk eens te vermelden de oorsprong van die Indo-Europeesche families en hare stamvaders."

Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins.

De Families »