Van Tengnagell

Godevaert Tengnagel, ridder in 1321, richter tusschen Maas en Waal, is de stamvader van dit geslacht, dat jaren lang in het Geldersche en Kleefsche was gevestigd en in de tweede helft der 18e eeuw in militairen dienst trad met Johan Louis Timon van Tengnagell (1755-1814).

Zijn kleinzoon Friedrich Jean Louis Marie Zénon baron van Tengnagell, wiens vader in 1822 erkend werd in den Ned. adel met den hem van ouds competeerenden titel van baron, overgaande op al zijn wettige afstammelingen, geb. te Frankfort a. Main 2 Febr. 1834, kwam als officier naar Ned. Indië en overl. te Buitenzorg 1 Febr. 1891 als gep. kap. der infanterie.

Zijn afstammelingen verblijven nog op Java.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 9 Augustus 1930.