Van Hengst

Johannes Baptist Petrus van Hengst, geb. te Utrecht in 1792, werd bij G.B. van 28 Maart 1841 No. 2 eervol ontslagen als 1e commis bij de Alg. Rekenkamer in Ned. Indië; hij was gehuwd met Johanna Catharina Prohn en had bij haar twee zoons:

  • Pierre Henri Antoine Baptist van Hengst, geb. Amsterdam 1 Oct. 1814 en
  • Fredericus Ferdinandus Johannes van Hengst, geb. Amsterdam 31 Aug. 1816.

Eerstgenoemde zoon kwam in 1831 in gouvernementsdienst als élè;ve bij de Indigocultuur in Cheribon en werd in 1853 gepens. als resident van de Zuider- en O. afd. van Borneo; van 1855-1870 was hij te Batavia pres. van het college van boedelmeesters der Chineesche en andere onchristelijke sterfhuizen.

Hij overl. te Buitenzorg 18 Mei 1872 en was 11 Sept. 1839 te Batavia gehuwd met Henriette Charlotte Reijnst, geb. ald. 7 Juli 1823, overl. te Batavia 30 Aug. 1876, begr. Tanahabang 6e afdeeling, dr. van Pieter Reijnst, eigenaar van het land Janlappa tusschen Buitenzorg en Tangerang en van de Chin. vrouw It Nio genaamd Mathilda. Hij liet zeven kinderen na waaronder zoons.

Laatstegenoemde zoon Ferdericus Ferdinandus Johannes van Hengst, 1843 1e commis bij de Algemeene Rekenkamer in N.I., in 1861 pakhuismeester te Tjikao, overl. te Buitenzorg 7 Nov. 1883, was gehuwd met Henriette Elize Eleonore Huijgen de Raat, geb. 5 Nov. 1830, overl. 23 Sept. 1876, met haar man begraven te Buitenzorg in graf No. 201. Zij hadden vijf kinderen w.o. zoons.

De afstammelingen van die zoons leven in Indië voort.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 5 Juli 1930.