Sutherland Roijaards

De Ned. Ind. tak stamt uit Gijsbertus Roijaards, geb. Arnhem 12 April 1818, die zoutpakhuismeester in Indië werd en daarna 4 Maart 1873 te Amsterdam overleed.

Hij huwde eerst te Batavia 5 Sept. 1845 met Diete van Deventer (1817-1852), daarna te Ambon 28 Febr. 1854 met Wilhelmina Sutherland (overl. 1858) en 3e te Batavia 22 Sept. 1859 met Georgina Anna Hoogeveen.

Zijn zoon uit het tweede huwelijk Albertus Godefridus Gerhardus Roijaards (1855-1900) verkreeg bij G.B. van 9 Nov. 1863 No. 11 vergunning om zich te noemen en schrijven Sutherland Roijaards.

Deze aanvrage geschiedde als wensch van zijn overleden moeder, die daardoor bewaard zag de Schotsche familie Sutherland, waarvan zij vermeende de eenig overgeblevene te zijn.

Volgens het adresboek van N.I. noemt zijn zoon zich Roijaards Sutherland.

Deze famlilie Roijaards is afkomstig uit de Meijerij van den Bosch, waar zij in het midden der 17e eeuw voorkomt, doch verspreidde zich al gauw (in het begin der 18e eeuw) over het gansche land.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 9 Augustus 1930.