In Memoriam - Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins

In den laten avond van Woensdag den dertigsten October 1940 overleed in het Tjikini-Ziekenhuis te Batavia-Centrum nog onverwachts de man, wiens portret hierbij is afgebeeld, en die de oprichter, de ziel en de stuwende kracht is geweest van onzen Genealogisch-Heraldischen Kring en van "De Indische Navorscher".

Mr. Paul Constant Bloys van Treslong Prins werd den zevenden Juni 1873 te Delft geboren en hij bereikte derhalve den leeftijd van 67 jaren.

Toen de tijding van zijn overlijden tot ons kwam, beseften wij, dat niet alleen zijn familie een groot verlies had geleden, maar dat ook aan de genealogische wetenschap in Nederland en hier in Nederlandsch-Indië iemand was ontvallen, die - dit is verre van een gemeenplaats - niet te vervangen zou zijn.

Zijn mede-bestuursleden van den Genealogisch-Heraldischen Kring en de mede-redactieleden van De Indische Navorscher kunnen beter dan wie ook beoordeelen, hoe groot zijn liefde was voor en zijn kennis over dezen tak van wetenschap, die vanaf zijn jongelingsjaren zijn bijzondere belangstelling had. Maar ook tientallen, ja honderdtallen anderen kunnen ervan getuigen, hoe Prins steeds bereid was om zijn groote kennis op dit gebied belangeloos ter beschikking te stellen van een ieder, die er hem om vroeg; nooit klopte men vergeefs bij hem aan en geen moeite was hem bij zijn naspeuringen te veel.

Het is niet de bedoeling om hier op deze plaats nader in te gaan op zijn bijzondere hoedanigheden en verdiensten als genealoog; daaraan wordt elders in dit nummer afzonderlijke aandacht besteed.

Wij willen hier afscheid van hem nemen als van onzen Voorzitter en oprechten, ouderen vriend en een woord van troost richten niet alleen tot zijn beide zoons, maar vooral tot zijn Vrouw, die hem steeds - tot in de laatste uren - zoo trouw ter zijde stond.

Wij zullen hem nooit vergeten en altijd pogen zijn werk voort te zetten in zijn geest.

Moge hij in vrede rusten!

v.d.L.


naar boven (top)