Loudon

Alexander Loudon, uit een Schotsch geslacht (1789-1839), kwam in 1811 als asp. officier van administratie met de Engelsche vloot naar Java en werd bij K.B. van 17 Sept. 1824 No. 107 genaturaliseerd als Nederlander.

Hij was o.a. res. van Banjoewangi, wd. res. van Semarang en collector of customs aldaar.

Hij huwde te Semarang 10 April 1815 Susanna Gaspardina Valck (1801-1828).

Zijn afstammelingen verbleven meerendeels korteren of langeren tijd in Ned. Indië en speelden daar in de 19e eeuw een rol.

Ik noem slechts zijn zoons

  • mr. Alexander Loudon (1822-1868), vice pres. Raad van N.I.,
  • jhr. mr. James Loudon (1824-1900), gouv.gen. van N.I. en verheven in den Ned. adel bij K.B. van 18 Febr. 1884 No. 19;
zijn kleinzoons:
  • John Francis Loudon (1844-1881), contr. 1e kl. B.B. te Benkoelen;
  • mr. Alexander Loudon (1857-1920), oud commissaris van het mijnwezen;
  • William Francis Loudon (1863-1924), secretaris der Algemeene Rekenkamer in N.I.;
  • James Hope Loudon, oud chef der firma Maclaine Watson, en
  • Willem Constantijn Loudon, chef der firma Tiedeman en van Kerchem;
  • mr. James Loudon, oud-pres. Raad van Justitie te Batavia.

Thans zijn er in Ned. Indië geen afstammelingen meer in de mannelijke lijn.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 12 Juli 1930.