De Sturler

De Indische takken van dit, sedert het einde der 15e eeuw bekende Zwitsersche geslacht stammen alle af van Abraham Stürler (1566-1624), lid van den grooten raad van Bern, die 15 kinderen had w.o. Egide Stürler en Jean Rodolphe Stürler.

Eerstgenoemde had een achterbetachterkleinzoon (afstammeling in den 5en graad) Jean Guillaume de Sturler (1773-1855), die lid van de Rekenkamer in Ned. Indië was en uit twee huwelijken 3 zoons had, uit wie diverse Ned. Indische takken, o.a. die van zijn kleinzoon Jhr. Johann Wilhelm Edouard de Sturler, landheer van Tjomas (1828-1890), (verheven in den Ned. adel bij K.B. van 4 Febr. 1884 No. 18).

Jean Rodolphe Stürler, in den aanhef genoemd (1597--1635), eveneens lid van den grooten raad van Bern, is de stamvader der takken Von Stürler en De Sturler de Frienisberg en had o.a. van zijn betachterkleinzoon Bernard Stürler een kleinzoon Ludwig Alexander de Sturler de Frienisberg (ca. 1800), gehuwd met Gesina Rica Couperus uit wie de Indische tak De Sturler de Frienisberg.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 9 Augustus 1930.