De Kock

Bij K.B. van 10 Jan. 1835 No. 5 werd de oud luit. gouverneur-generaal Hendrik Merkus de Kock (1779-1845) verheven in de Ned. adel met den titel van baron bij eerstgeboorte.

Zijn afstammelingen zijn bijna alle in Ned. Indië gevestigd of daar korteren of langeren tijd gevestigd geweest.


bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 12 Juli 1930.