Sumatra's Westkust (gouvernement van)

Dit deel der Gouvernements-landen van Sumatra strekt zich uit langs de Westkust en over een aanmerkelijk deel der bovenlanden, van Troemon op 20° 53' N.B. tot aan het riviertje Mandjoeta op 2° 25' Z.B. Het wordt ten n. begrensd door het Gouv. van Atjeh en onderhoorigheden, ten o. door een deel der Bataklanden, de residentie Oostkust van Sumatra en een aantal onafhankelijke landschappen van Midden-Sumatra; ten z. door Korintji en de res. Bengkoelen.

Dit Gouvernement, zonder de talrijke eilanden 1495,2 vierk. mijlen groot, bevat

  1. de res. Padangsche Benedenlanden, met de Batoe-, Mentawei- en Pageh- of Nassau-eilanden;
  2. de res. Tapanoeli, waartoe ook P. Mensala, de Banjak-eilanden en Nias met de omliggende eilanden behooren; en
  3. de res. Padangsche Bovenlanden.

De eerste wordt rechtstreeks bestierd door den te Padang gevestigden Gouverneur, sedert October 1862 een burgerlijk ambtenaar, te voren een hoofdofficier.

Aan het hoofd van Tapanoeli en de Padangsche Bovenlanden staan residenten die aan den Gouverneur ondergeschikt zijn; zie voor verdere bijzonderheden de artikelen betreffende Sumatra, de drie residentiën, Padang en de daarin genoemde.

In verband met aanhangige voorstellen tot reorganisatie van het Gouvernement, die de strekking hebben Tapanoeli af te scheiden en tot een zelfstandige residentie te maken, is sedert Sept. 1898 een waarnemend Gouverneur benoemd.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 4, p. 218.