Cornelis Leendert van den Burg

Geb.te Gorinchem den 25sten Febr. 1840, werd hij 1 Juli 1860 benoemd tot Off. van gezondheid 3e kl., promoveerde 17 Dec. 1860 te Heidelberg tot Med., chir. et art. obstetr. doctor en 28 Jan. 1861 te Utrecht tot Med. doctor.

Den lsten Juli 1861 te Batavia aangekomen, werd hij Febr. 1862 benoemd tot leeraar aan de school ter opleiding van inl. geneeskundigen, welke betrekking hij tot Dec. 1868, sedert 23 Jan. 1865 als Off. v. gez. 2e kl., vervulde.

Den 23sten Dec. 1868 eervol op verzoek uit den milit. dienst ontslagen, vestigde hij zich als particulier geneesheer te Batavia, vertrok 16 April 1886 naar Europa en is thans geneesheer-directeur der geneesk. Bad-inrichting te Laag Soeren.

Van den Burg bekleedde in Indië verscheidene wetenschappelijke betrekkingen, zooals die van secretaris der Vereeniging tot bevordering der geneesk. wetensch. in N.-I., van dirig. lid, later voorzitter der Kon. Nat. Vereen., en correspondent der Kon. Acad. v. Wet.

Hij schreef: Overzicht v.d. gesch. en de werkzaamh. der Vereen, t. bev. der geneesk. wetensch. in N.-I. enz. Batavia 1877; Proeve van een overzicht der in N.-I. uitgeg. geneesk. boeken en der verhand, over geneesk. onderw. Bat. 1877; Indische spruw. Bat. 1880 (Vert. in het Duitsch, Fransch en Engelsch); De geneesheer in Ned.-Ind. Dl. I (vert. in het Duitsch) Bat. 1882, Tweede druk 1883; Dl. III, 1885; Dl. II 1887; Opleiding van geneesk. voor N.-Indië door Si Benteng. Leiden 1889; Behandeling in Europa van zieken komende uit het heete klimaat. Leiden-Bat. 1890, 2e dr. 1891; Het verleenen van geneesk. hulp, voornamelijk aan Inl., zooveel mogelijk met inl. hulpmiddelen; Eene handleiding voor planters, opzichters, controleurs enz. Amst. 1894; Persoonlijke gezondheidsleer voor Eur., die naar N.I. gaan of daar wonen. Amst. 1895.

Voorts schreef hij nog opstellen over geneesk. of natuurk. onderwerpen in tal van tijdschriften en dagbladen.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, pp. 298-299.