Boekit Tinggl (hoofdplaats)

De Maleische of eigenlijke naam van de hoofdplaats der Padangsche Bovenlanden, welke echter door de Europeanen gewoonlijk naar de daar aangelegde versterking Fort de Kock wordt geheeten.

Deze plaats ligt op het meer dan 900 m. hooge vulkanische plateau van Agam, dat zich benoorden den Singgalang en den Merapi uitstrekt, op en om den heuvel, waaraan zij haar naam ontleent, en waarop het in 1884 nieuw gebouwde residentiehuis en het thans verlaten fort zich bevinden.

Dit laatste is sedert vervangen door een versterkt kampement, dat, evenals de kweekschool voor inlandsche onderwijzers en het spoorwegstation in de vlakte aan den voet van dien heuvel ligt. Laatstgenoemd gebouw ligt 936 m. boven den zeespiegel.

De spoorweg van Fort de Kock met Padang Pandjang en verder met Padang verbindt, en die tusschen beide eerstgenoemde plaatsen voor het grootste deel een tandradbaan.

Het klimaat is er zeer koel en om die reden worden er veel zieken of liever reconvalescenten tot volledig herstel heen gezonden, vooral lijders aan malariakoorts vinden hier dikwerf genezing; maar o.a. is het voor lijders aan buikziekten bepaald tegenaangewezen en deze worden steeds naar Pajakoemba gestuurd.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, p. 223.