François Gerard van Bloemen Waanders

Geboren te Antwerpen den 4 Juli 1825, kwam 13 Mei 1837 in Indië en werd op 22-jarigen leeftijd benoemd tot opziener bij den Waterstaat. In Maart 1847 werd hij als commies 3e kl. bij den dienst der cultures aangesteld en bleef bij dat departement werkzaam.

In Sept. 1859 werd hij bevorderd tot inspecteur der cultures, in 1864 tot resident van Madioen, in 1866 van Cheribon, terwijl hij in 1867 als Directeur van Binnenl. bestuur optrad, welk ambt hij tot 1869 bekleedde.

Toen vertrok hij naar Nederland, waar hij 2 Aug. 1872 gepensionneerd werd. Op 23 April 1883 zag hij zich de betrekking van Minister van Koloniën toevertrouwd, die hij echter in November van hetzelfde jaar weder nederlegde, daar zijne conservatieve richting bij de 2e Kamer geen bijval vond.

Hij overleed in den nacht van 21 op 22 Juli 1892.

Verscheidene werken verschenen van zijne hand, o.a. een boekje over de rameh-cultuur; Indische schetsen door P. v. Blommen ; en "Moet N.-I. conservatief of liberaal geregeerd worden?" ’s Grav. 1879.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, p. 210.