Mr. Willem Bernardus Bergsma

Geb. te Odijk 15 Nov. 1826, benoemd tot ambt. 1e klasse voor den dienst in N. Indië bij Kon. Besl. 24 Aug. 1857; doorliep verschillende rangen bij het Binnenl. bestuur en werd in 1867 belast met het onderzoek naar de rechten, die de inlander op den grond uitoefent in de residentie Soerabaja; in 1871 werd hij benoemd tot voorzitter van den landraad te Modjokerto; in 1872 tot chef der Afdeeling Statistiek ter Alg. secretarie; in 1879 ging hij met verlof naar Europa en werd in 1882 gepensioneerd.

Als chef der Afd. Stat. deed hij het voorstel tot het houden van vijfjaarl. opnemingen in elke desa van Java en Madoera, (Zie: Bevolking en Statistiek) en redigeerde hij het Eindrésumé voor het voormelde onderzoek, gehouden op Java en Madoera in 1867 en 1868, waarvan het eerste deel is verschenen in 1879, het tweede in 1880, het derde in 1895. (Zie: Grondbezit).

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, pp. 179-180.