Dr. Pieter Adriaan Bergsma

Geb. 23 April 1830 te Utrecht, benoemd tot ambt. 2e klasse voor den dienst in N.I. bij Kon. Besl. 7 Aug. 1858.

Nadat Alex. von Humboldt de wenschelijkheid had betoogd der oprichting van een station voor magnetische en meteorologische waarnemingen in den N.-I. archipel, werd Dr. Bergsma in 1859 als Ingenieur voor den Geogr. dienst in N.I. belast met het doen van die waarnemingen, waarmede hij 1 Januari 1866 kon beginnen op het terrein, waar later een volledig Observatorium werd opgericht, waarvoor eerst in 1873 de noodige fondsen werden toegestaan. In 1875 werd hij tot Directeur daarvan benoemd, en 1879 ook belast met de functie van chef der Afd. Geogr. dienst aan het Dept. van Marine, en behartigde hij als zoodanig de belangen der triangulatie na het vertrek van Dr. J.A.C. Oudemans.

Na 22-jarige onafgebroken werkzaamheid, in den aanvang onder vele teleurstellingen, nam hij in 1882 de reis aan naar het vaderland, doch bezweek onderweg den 1en Mei.

Het eerste deel der "Observations made at the Magn. and Meteor. Observatory at Batavia" verscheen in 1871, het tweede in 1875, het derde, dat tevens eene grondige bewerking bevatte van al de waarnemingen van 1866 tot 1875 gedaan, in 1878; sedert zijn nog twee deelen door hem uitgegeven. (Zie: Meteorologie). Bij de beoordeeling van het derde deel heeft Dr. I. Hann, Director der Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus te Weenen verklaard: "Dr. B. hat eine riesige Arbeit geliefert" (Ind. Gids 1880 bl. 486).

Zie over P.A. Bergsma: J.A.C. Oudemans, in Jaarboek Kon. Akad. v. Wet. 1882 bl. 98.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, pp. 179.