Mr. Norbertus Petrus van den Berg

Werd 5 Nov. 1831 te Rotterdam geboren, ontving zijne opleiding aan het gymnasium aldaar, doch verliet dit vóór den afloop van den laatsten cursus om zijnen vader als chef van een kantoor op te volgen.

In 1855 vertrok hij als geëmployeerde van de Factorie der Ned. Handelmaatschappij te Batavia, bij welk lichaam hij tot 1863 werkzaam was en spoedig promotie maakte, tot hij in 1864 benoemd werd tot hoofdagent der N.-I. Handelsbank te Batavia. Die betrekking bekleedde hij tot 1873; dat Jaar werd hij benoemd tot president der Javasche Bank, uit welke betrekking hij met ingang van 1 Sept. 1889 op de meest eervolle wijze werd ontslagen.

In Nederland teruggekeerd, aanvaardde hij de betrekking van directeur der Ned. Bank, waartoe hij op 16 Mei door de aandeelhouders was gekozen; bij Kon. Besl. van 25 Sept. 1891 werd hij tot president dier Bank aangesteld, welke betrekking hij nu nog bekleedt.

In 1892 en 1893 woonde hij als gedelegeerde van Nederland de te Brussel belegde internationale muntconferentie bij, daartoe benoemd bij Kon. Besl. van 22 Oct. 1892.

Tal van hoogst belangrijke geschriften van zijne hand zagen het licht, en verschaften hem de benoeming tot doctor honoris causa in de beide rechten, bij gelegenheid van het 3e eeuwfeest van de Leidsche Hoogeschool, en zijne verkiezing tot lid van de Kon. Academie van Wetenschappen.

Van deze geschriften noemen wij slechts: Beschouwingen over den geldsomloop in N.-Indië, Bat. 1862; De kwestie over den geldsomloop in N.-Indië, Bat. 1863; Bankwezen en banken in Britsch-Indie. Bat. 1866; De Bat. Bank-Courant en Bank van Leening, Anast. 1870; De Muntquaestie met betrekking tot Indië, Bat. 1874; Histor. stat. aanteek. over de voortbrenging en het verbruik van koffie (T. v. Nijv. en Ldb. in N.-I. XXIV; in het Eng. vertaald door G. G. Batten); Het tooneel te Bat. in vroegeren tijd (T. v.h. Bat. Gen. XXVI); Over haveninrichtingen en haven-exploitatie, Bat. 1882; De handel van Java gedurende de laatste 8 jaren, Bat. 1883; The money market and paper currency of Brit. India, Bat. 1884; Debet of credit? Bat. 1885; The financial and economical progress and condition of N. India during the last 15 years and the effect of the present currency system, Bat. 1887; De voor- en nadeelen van onze tegenwoordige muntregeling (T. v. Nijv, en Ldb, in N.-I. 1887); De graanhandel van Br. Indië, Bat. 1888; Verstoorde verhoudingen (Gids, Mei 1893); Het muntvraagstuk in Br. Indië (Gids, Maart-April 1894).

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, pp. 178.