Mr. Lodewijk Willem Christiaan van den Berg

Geb. te Haarlem 19 Oct. 1845, ontving zijne opleiding aan het Gymnasium te ’s Gravenhage, de Universiteit te Leiden en de Rijksinstelling tot opleiding van Oost-Indische ambtenaren aldaar. Van 1870 tot 1887 bekleedde hij verschillende rechterlijke en administratieve betrekkingen in Indië.

Sedert Sept. 1887 is hij Hoogleeraar aan de Ind. Instelling te Delft en sedert 1892 secretaris en lid van de Staats-Commissie, belast met het doen van voorstellen tot herziening van het privaatrecht in N. Indië.

Geschriften:
Onderscheidene opstellen, allen betrekking hebbende op den Islam, het in Ned. Ind. voor Europeanen en inlanders vigeerende recht of daarmede verband houdende politieke quaesties, in het Tijdschrift en de Notulen van het Bat. Gen. v. K. en W., de Bijdragen van het Kon. Inst. v. T. L. en Vk., het Tijdschr. Het Recht in Indië, de Handelingen der N. I. Juristen-Vereeniging, het Rechtsgeleerd Magazijn, de Gids, de Indische Gids, het Ind. Weekblad v.h. Recht en de Nieuwe Rotterdamsche Courant.

Afzonderlijk verschenen van zijne hand naar tijdsorde: - 1868 De contractu "do ut des" jure Mohammedano, Specimen juridicum inaugurale. In het Italiaansch vertaald met eene Inleiding over de geschiedenis van het Moh. Recht door A.D. Gatteschi, Alexandrie, 1877.
- 1873 Catalogus Codicum Arabicorum in bibliotheca Soc. Art. et Scient. quae Bataviae floret asservatorum. Voortzetting van den door R. Friederich begonnen arbeid.
- 1874. De Beginselen van het Mohammedaansche Recht volgens de Imâms Abu Hanîfat en Sjdfi'î, 2de druk 1878, 3de druk 1884. In het Russisch vertaald door W. Girgass, St. Petersburg, 1882, in het Fransch door De France de Tersant en Damiens in de Revue Algérienne jaarg. 1891 en vv. Verschijnt ook afzonderlijk in 1895.
- 1877 Verslag van eene verzameling Maleische, Arabische, Javaansche en andere Handschriften.
- 1882 De Mohammedaansche Geestelijkheid en de geestelijke goederen op Java en Madoera.
- 1882-1884 Minhâdj at-Tâlibîn, le Guide des zélés croyants.
- 1886 Le Hadhramout et les Colonies Arabes dans 1’Archipel Indien. In het Engelsch vertaald door C.W.H. Seaiy, Bombay 1887.
- 1887. De Inlandsche Rangen en Titels op Java en Madoera.
- 1892 De Afwijkingen van het Mohammedaansche familie- en erfrecht op Java en Madoera.
- 1894 Rechtsbronnen van Zuid-Sumatra.
- id. Le droit pénal de la Turquie, opgenomen in La législation pénale comparée van F. v. Liszt.
- 1895 Fath al-Qarib, la Révélation de l'Omniprésent.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, pp. 178.