Odoardo Beccari

Geb. 19 Nov. 1843 te Florence, maakte, na te Pisa zijne studiën voltooid te hebben, in 1865 met markies Doria eene reis naar Borneo, waar hij zich tot 1868 ophield.

Teruggekomen te Florence, richtte hij aldaar het botanisch tijdschrift Nuovo Giornale Botanico Italiano op, waarvan de eerste jaargangen 1869 en 1870 de beschrijvingen bevatten van een deel zijner op Borneo verzamelde planten.

In 1870 nam hij deel aan eene expeditie naar de Roode Zee, bij welke gelegenheid hij excursies maakte in het land Bogos in Noord-Abyssinië.

Het volgende jaar ondernam hij met d’Albertis eene reis naar Nieuw Guinea, op welken tocht hij tevens Celebes en de Molukken bezocht.

In 1876 in Europa teruggekeerd, begon bij de uitgave van zijn werk Malesia waarin hij de resultaten nederlegde van zijn onderzoekingen op botanisch gebied in den Indischen archipel en in Nieuw Guinea. In 1877 verscheen de eerste aflevering van deze uitgave, die echter het volgende jaar weder werd afgebroken door een reis naar Sumatra. Bij zijn terugkeer vandaar werd hij in 1879 benoemd tot opvolger van Prof. Parlatore als directeur van den Botanischen Tuin en het Botanisch Museum te Florence, in welke betrekking hij de uitgave van zijn Malesia voortzette, waarvan in 1890 de laatste aflevering verscheen.

Zie verder over zijne geschriften: Botanische Litteratuur.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, pp. 151-152.