Augustus Johannes Andressen

Werd den 22en November 1808 te Zutphen geboren. Op 12 jarigen leeftijd trad hij als korporaal titulair bij het 6e Bat. artillerie der Nationale militie in dienst en werd in 1822 officier der inf. aangesteld. In 1837 vertrok hij als officier naar Indië.

Als kapitein-adjudant bij den Generalen Staf streed hij onder Michiels te Sumatra's Westkust (1844 en 1845) en verwierf hij de Mil. Willemsorde 4e kl. Van 1851-1856 voerde hij als luitenant-kolonel den oorlog ter Borneo's Westkust en bracht Montrado ten onder. Daarvoor werd hij in 1854 o.a. beloond met de Mil. Willemsorde 3e kl. In Januari 1855 werd hij tot resident dier afdeeling benoemd.

Met verlof in Nederland zijnde, was hij lid der Commissie voor Kolonisatie en een der mede-oprichters van het invalidenhuis te Bronbeek. In Mei 1859 werd hij benoemd tot Gouvements-Commissaris, tevens Militairen Commandant der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. In October d.a.v. werd hij als zoodanig eervol ontslagen.

Na van April 1865 vier jaar lang als luitenant-generaal het legerbevel te hebben gevoerd, nam hij zijn pensioen. Den 15en April 1872 overleed hij te Breda. (zie: Ind. Mil. Tijdschrift. 1872 bl. 355).

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, p. 34.