P.J.B.C. Robidé van der Aa

Geb. te Oosterbeek 23 Mei 1832, gest. 's-Gravenhage 10 Febr. 1887.

Hij studeerde aan het Luthersch Seminarium, doch bleef later ambteloos, en vestigde zich te 's-Grav., waar hij zich met koloniale en aardrijkskundige studiën bezighield en vooral groote verdiensten verwierf door zijne geschriften over N. Guinea.

Onder den pseudonym Robrecht van Peene schreef hij o.a. vele artikelen in de Koloniale Jaarboek. Tal van bijdragen van zijne hand, met N.O.I. in verband staande, komen voor in de Gids, de Indische Gids, de Handel. van het Ind. Gen., de Bijdr. t.t.l. en vlk., T. v.h. Aardr. Gen. en de Ned. Spectator, terwijl de uitgaven van belangrijke werken door hem bezorgd en met Inleidingen en Aanteekeningen verrijkt werden, nlk., v. Rosenbergs Reis n.d. Zuidooster eilanden en diens Reistochten naar de Geelvinksbaai in 1869 en 1870; voorts: de Reizen naar Ned. N. Guinea in 1871-1876 en Bock's Reizen in Oost- en Zuid-Borneo. Ook zijne Afrikaansche Studiën moeten hier vermeld worden. (zie: J.K.W. Quarles van Ufford, in Levensber. Maatsch. N. Lett. 1887).

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, p. 1 .