Ambtenaren Hooge Regering van Nederlandsch-Indië (1830)

Hooge Regering | Algemeene Secretarie | Ambtenaren ter beschikking van Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal


Hooge Regering

Gouverneur-Generaal over Nederlandsch Indië, mitsgaders Opperbevelhebber van Zijner Majesteits Land en Zeemagt, beoosten de Koop de Goede Hoop:

 • Johannes van den Bosch

Raden van Indië:

 • mr. J. Bousquet
 • J.C. Goldman
 • mr. P. Merkus
 • mr. G.R. van Polanen

Algemeene Secretaris:

 • J. Du Puij

Tweede Algemeene Secretaris:

 • B.J. Elias

Adjudant van Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal:

 • P.C. Cuijot, Kapitein

Algemeene Secretarie

Hoofdkommiezen:

 • L. von Franquemont
 • J.E. Nieman
 • A.J. van Olphen

Kommies Expediteur:

 • G.L. Baud

Eerste Kommiezen:

 • P.J. Overhand
 • W.H.H. van Riemsdijk (met verlof naar Nederland)
 • W.J. Stierling

Tweede Kommiezen:

 • P.W. von Franquemont
 • J.P. Cornets de Groot
 • C. van Raalten
 • J.D.G. Schaap
 • J. Kockers
 • D.O. Bekking
 • W.J.M. von Schmid

Ambtenaren ter beschikking van Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal

Secretaris der Indische Regering:

 • J. van Schoor

Ambtenaren der eerste klasse:

 • Mouton
 • mr. J.H. van den Bosch

Ambtenaar der tweede klasse:

 • De Munnick

Ambtenaar der derde klasse:

 • G. Hasselman

(Almanak van Nederlandsch Indië voor het jaar 1830, pp. 6-7)