MRVisser.nl » Handelsarchief


Toegevoegd: 2020-09-15; wijziging: 2021-01-31.

N.V. Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen "Anonymus" (1902-1941)


Inhoudsopgave:

Oprichting.

No. 412.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen "Anonymus", te Rotterdam.

Op 20 Juli 1902 compareerden voor mij, Pieter Cornelis van Vollenhoven, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

  1. de heer Jan Visser Jacobuszoon, cargadoor, wonende aan de Schiekade te Rotterdam;
  2. de heer Jacobus Visser, kantoorbediende, wonende aan den Lagen Oostzeedijk te Rotterdam; en
  3. de heer Ignacio Freiboth, kantoorbediende, wonende aan den Diergaardesingel te Rotterdam,

en verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om voor gemeenschappelijke rekening op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Mei 1902 no. 22, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1.

De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen "Anonymus". Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2.

Het doel der vennootschap is het door aankoop, ruiling of inbreng in eigendom verkrijgen van onroerende goederen in Nederland gelegen, de exploitatie daarvan en den wederafstand dier goederen door verkoop of ruiling.

Art. 3.

De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aanvang nemende met den dag van het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1931. Ten minste 1 jaar vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt ƒ 300 000, verdeeld in 6 serieën, elk van 50 aandeelen, te zamen alzoo 300 aandeelen, elk groot ƒ 1000. Voorloopig worden slechts uitgegeven 116 aandeelen, en wel: de eerste en tweede serieën geheel en 16 aandeelen van de derde serie, welke alle zijn geplaatst en waarin wordt deelgenomen door:

te zamen 116 aandeelen.
De overige aandeelen moeten uiterlijk binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn.

Het bestuur is bevoegd en wordt bij deze gemachtigd om vóór het eindigen van dien termijn dezen te verlengen en de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen.
De uitgifte van de resteerende 34 aandeelen van de derde serie kan geschieden naarmate daaraan naar het oordeel van het bestuur behoefte bestaat, tot den prijs door commissarissen te bepalen, doch niet beneden pari.

Indien die uitgifte boven pari geschiedt, zal het daardoor verkregen avans, verminderd met de kosten van uitgifte, worden gebracht op de winst-en-verliesrekening over het jaar waarin die uitgifte plaats heeft. De uitgifte van de laatste 3 serieën van aandeelen kan alleen geschieden krachtens besluit van de algemeene vergadering, die bij het nemen van een daartoe strekkend besluit tevens bepaalt of de houders der reeds uitgegeven aandeelen al of niet de voorkeur tot verdere deelneming zullen hebben, en zoo ja, op welke wijze dit recht zal worden uitgeoefend.

Art. 5.

Door den comparant den heer Jan Visser Jacobuszoon, worden als kapitaal in de vennootschap ingebracht de navolgende hem toebehoorende onroerende goederen, te weten:

Geschiedende de voormelde inbreng als volstorting van de 114 aandeelen waarvoor door den comparant den heer Jan Visser Jacobuszoon in de vennootschap is deelgenomen, en wel:

het sub no. 1 vermeld onroerend goed voor een bedrag van ƒ 35 000;
de sub no. 2 vermelde onroerende goederen voor een bedrag van ƒ 37 000;
en de sub no. 3 vermelde onroerende goederen voor een bedrag van ƒ 42 000;
te zamen ƒ 114 000, waarop die goederen door de comparanten met onderling goedvinden zijn geschat.

Verklarende de eerste comparant, dat de sub nos. 1 en 2 vermelde onroerende goederen zijn vrij on onbelast, terwijl de sub no. 3 beschreven onroerende goederen almede onbezwaard aan de vennootschap worden overgedragen, als blijvende de daarop thans gevestigde 2 hypothecaire schulden ten gezamenlijken bedrage van f 30 800 geheel voor zijne rekening en verbindende hij zich tegenover de vennootschap om op hare eerste vordering, immers binnen 3 maanden daarna, de te dier zake op gemelde perceelen rustende inschrijvingen te zullen doen doorhalen.

De storting op de overige geplaatste aandeelen geschiedt in geld, binnen 4 weken na de dagteekening dezer akte, terwijl de termijnen van storting op de niet geplaatste aandeelen worden vastgesteld bij de uitgifte.
Door het enkel verloop van den termijn voor de storting bepaald is de aandeelhouder in gebreke, zonder dat daarvoor eene gerechtelijke inverzuimstelling of andere akte noodig is.

Art. 6.

Zoolang de aandeelen niet volgefourneerd zijn, worden zij op naam gesteld, terwijl volgefourneerde aandeelen ter keuze van de houders kunnen worden gesteld op naam of aan toonder.

Alle aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register; de daarvoor uitgegeven bewijzen worden doorloopend genummerd, zijn voorzien van dividendbewijzen en geteekend door den directeur en den president-commissaris.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; erfgenamen of rechtverkrijgenden van een overleden aandeelhouder wijzen één hunner aan die de rechten uitoefent in deze akte aan aandeelhouders toegekend.

De overdracht van niet volgefourneerde aandeelen en van volgefourneerde aandeelen op naam geschiedt op eene verklaring, door of namens den vennoot of diens erven, en den verkrijger geteekend en in de boeken der vennootschap ingeschreven, met inachtneming van het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Die overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door den directeur en een der commissarissen geteekend.

De eigenaar van volgefourneerde aandeelen op naam kan deze te allen tijde aan toonder en die van aandeelen aan toonder kan die eveneens te allen tijde op naam doen overschrijven, op de wijze hiervoor vermeld.

Voor de overschrijving van elk aandeel is ƒ 1 aan de kas der vennootschap verschuldigd.

Art. 7.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgegeven, onder zoodanige waarborgen als het bestuur in ieder voorkomend geval zal noodig oordeelen.

De nummers der vermiste aandeelen worden ten koste van den eigenaar, met eene tusschenruimte van 3 maanden, tweemaal bekend gemaakt in een te Rotterdam en een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad, benevens in de Staatscourant.

Indien binnen 6 maanden na de laatste aankondiging geen verzet heeft plaats gehad zullen de nieuwe stukken, voorzien van dezelfde nummers als de vermiste aandeelen, en bovendien van een bjjzonder stempel, aan den eigenaar worden afgegeven en zal tevens in de voormelde nieuwsbladen en de Staatscourant aangekondigd worden dat de bewijzen van aandeel en de dividendbewijzen, welke dezelfde nummers dragen, doch niet van het bijzonder stempel voorzien zijn, ten aanzien der vennootschap vervallen en van onwaarde zijn.

Art. 8.

De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 2 of 3 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Jan Visser Jacobuszoon.

Art. 9.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen die voor de uitoefening van het bedrijf der vennootschap noodig of bevorderlijk zijn, behoudens de goedkeuring of medewerking van commissarissen waar die wordt vereischt.

De directeur wordt ter zijde gestaan door een of meer deskundigen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, en zal verplicht zijn minstens één dier deskundigen te raadplegen over alle aan- en verkoopen van en reparatiën aan of verbouwingen van onroerende goederen, zoomede omtrent de vaststelling der te bedingen huurprijzen.

De directeur is bevoegd tot het verhuren der onroerende goederen van de vennootschap aan derden, mits voor geen langeren termijn dan hoogstens 5 jaren, het ontvangen der huurpenningen en het geven van kwijting te dier zake, het doen verrichten der gewone en dagelijksche reparatiën aan de eigendommen der vennootschap, het in rechten optreden tegen nalatige huurders tot ontruiming van het gehuurde of ontbinding der huurovereenkomst, het nemen van conservatoire maatregelen en alle verdere daden van gewoon en dagelijkse beheer. Hij zoigt dat de eigendommen der vennootschap behoorlijk worden onderhouden en tevens voor verzekering dier eigendommen tegen brandschade.

Art. 10.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande worden geteekend door den directeur.

De toestemming van het college van commissarissen is echter vereischt tot:

het aankoopen, verkoopen en voor langer dan 5 jaren verhuren van onroerende goederen;

het ter leen opnemen van gelden en het verleenen van hypothecair verband op de eigendommen der vennootschap;

het doen van belangrijke verbouwingen of het stichten van nieuwe gebouwen, het verrichten van grove reparatiën:

het voeren van rechtsgedingen, uitgenomen die in art. 9 omschreven, het aangaan van dadingen en het stellen van borgtochten.

Van die toestemming moet door medewerking of schriftelijke machtiging van een der commissarissen blijken.

Art. 11.

De algemeene vergadering bepaalt of, en, zoo ja, tot welk bedrag, de directeur boven het hem bij art. 21 toegekend aandeel in de overwinst een vast salaris zal genieten.

Bij ziekte, overlijden, schorsing, ontslag of andere ontstentenis van den directeur worden door commissarissen de noodige maatregelen genomen om tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering in de waarneming zijner functiën te voorzien.

Art. 12.

De directeur kan om gewichtige redenen in zijne betrekking worden geschorst door een besluit, door commissarissen genomen of goedgekeurd: zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na het nemen van zoodanig besluit, wordt door commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin ook den geschorsten directeur gelegenheid zal worden gegeven om in zijn belang te worden gehoord.

De vergadering beslist omtrent de al of niet opheffing der schorsing; bij niet-opheffing wordt de geschorste geacht te zijn ontslagen.

Indien de directeur zijne betrekking wenscht neder te leggen, is hij verplicht daarvan ten minste 3 maanden te voren aan commissarissen kennis te geven.

Bij overlijden, bedanken of ontslag van den directeur beleggen commissarissen zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders, om in de vacature te voorzien.

Art. 13.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit hun midden gekozen. Voor de eerste maal worden echter tot commissarissen benoemd de heeren Jacobus Visser en Ignacio Freiboth, beiden voornoemd.

Elk jaar, te beginnen met de algemeene vergadering van 1903. treedt één der commissarissen af; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De tijd van aftreding wordt bij rooster bepaald, de eerste maal door het lot vast te stellen.

Art. 14.

De commissarissen benoemen uit hun midden een president en een secretaris. Zij vergaderen ten minste eenmaal in de 3 maanden en voorts zoo dikwijls als de voorzitter of 2 hunner dit verlangen. Zij kunnen den directeur uitnoodigen om die vergadering bij te wonen en is deze in zoodanig geval verplicht tot het geven van alle gewenschte inlichtingen.

Het college van commissarissen is alleen dan bevoegd tot het nemen van besluiten, wanneer de meerderheid hunner tegenwoordig is; zij besluiten bij gewone meerderheid van stemmen.

In geval van staking van stemmen beslist de president-commissaris.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden notulen opgemaakt, die door den president en den secretaris worden geteekend.

Art. 15.

De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en bevoegdheid tot inzage van alle boeken, brieven en bescheiden, de vennootschap betreffende, zoomede tot opname der kas. Zij waken voor do nakoming der bepalingen dezer akte, onderzoeken de balans en verdere bescheiden en bepalen, na overleg met den directeur, het bedrag der afschrijving op de goederen en waarden der vennootschap.

Commissarissen bepalen op welke wijze de voorhanden gelden worden bewaard, hetzij door den directeur, hetzij door een door hen aan te wijzen kassier of bankinstelling.

Art. 16.

Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar zal echter loopen van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1902.

De directeur biedt aan commissarissen vóór 1 April van elk jaar, voor het eerst in 1903, eene balans en winst-en-verlies-rekening aan van de zaken in het laatstafgeloopen boekjaar gedreven, welke balans door commissarissen wordt onderzocht, daarna door de algemeene vergadering van aandeelhouders definitief te worden vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening moeten ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen. De door de algemeene vergadering vastgestelde balans strekt tot décharge aan den directeur voor zijn gevoerd beheer en aan commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Art. 17.

Jaarlijks, voor het eerst in 1903, wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Behalve tot de behandeling van al wat verder aan de orde zal worden gesteld is deze vergadering bestemd tot het beoordeelen van de balans en de winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar en het vaststellen van het dividend, alsmede tot het aanhooren van een verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar.

Buitendien wordt eene algemeene vergadering gehouden zoo dikwijls directeur of commissarissen die noodig achten, of wel wanneer ten minste 5 aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe aan den president-commissaris schriftelijk kenbaar, maken, met opgaaf der te behandelen onderwerpen; zullende in dit laatste geval de vergadering binnen 4 weken daarna moeten worden belegd, bij gebreke waarvan de aanvragers bevoegd zijn zelven de vergadering bijeen te roepen.

De oproeping voor alle vergaderingen geschiedt door den president-commissaris, minstens 14 dagen te voren, bij circulaires aan de bekende aandeelhouders en bij advertentiën in een in Rotterdam verschijnend dagblad, een en ander met korte opgaaf der te behandelen punten.

In spoedeischende gevallen kan door commissarissen de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering worden verkort tot minstens 3 dagen. Voorstellen van aandeelhouders, die niet ten minste 8 dagen vóór de bijeenroeping der vergadering aan commissarissen zijn medegedeeld, kunnen niet worden behandeld dan met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders.

Art. 18.

De vergadering van aandeelhouders worden geleid door den president-commissaris, terwijl de secretaris van commissarissen de notulen houdt; bij hunne afwezigheid wijst de vergadering een der aandeelhouders te hunner tijdelijke vervanging aan.

Art. 19.

Tot de algemeene vergaderingen worden alleen toegelaten eigenaars van aandeelen op naam of houders van aandeelen aan toonder. De bepaling der wijze waarop men zich als houder of vertegenwoordiger van aandeelen legitimeert voor den toegang tot deze vergaderingen verblijft aan commissarissen en wordt bij de oproeping bekend gemaakt.

De aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde bij de laatste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch alleen door aandeelhouders en bij schriftelijke volmacht.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot liet aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot als gemachtigde op.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, echter zal niemand meer dan 6 stemmen voor zich en bovendien 6 stemmen als gemachtigde kunnen uitbrengen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling; omtrent personen met ongeteekende briefjes.

Art. 20.

Alle besluiten, uitgenomen de hierna in dit art. bedoelde, worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal deelhebbers of stemmen wordt vereischt. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoemingen van personen beslist het lot.

Voor het nemen van besluiten tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, verlenging van haren duur, wijziging in de bepalingen der akte van oprichting en vermeerdering of vermindering van het kapitaal, wordt vereischt eene meerderheid van minstens 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd.

Mocht in eene daartoe belegde vergadering het vereischte getal aandeelen niet zijn vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering belegd, welke besluit met minstens 3/4 der uitgebraehte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, alles voor zooveel noodig behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 21.

Hetgeen uit de gewone opbrengst der exploitatie, na aftrek van alle afschrijvingen, renten van opgenomen gelden, verliezen, salarissen en andere onkosten overblijft, is winst. Van deze winst wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 % van het door hen gestort kapitaal, terwijl het overblijvende wordt beschouwd als overwinst en wordt genoten als volgt:

terwijl de resteerende 30 % worden aangewend tot vorming van een reservefonds, bestemd tot dekking van onverhoopte verliezen.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag heeft bereikt gelijkstaande met 50 % van het gestort kapitaal, wordt daartoe niet meer bijgedragen en zal het daardoor vrijvallend aandeel in de overwinst mede aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en belegd, en vermeerderd met de daarvan te kweeken renten, tot dat het fonds het bovenvermeld maximum heeft bereikt, inwelk geval de renten in de kas der vennootschap zullen vloeien.

De eventueel door de vennootschap te lijden verliezen die niet uit het reservefonds worden gedekt, zullen uit de winst van volgende jaren worden aangezuiverd alvorens eenige uitdeeling aan deelhebbers kan plaats hebben.

De dividenden zijn binnen ééne maand na goedkeuring der balans betaalbaar; dividenden waarover binnen 5 jaren na de goedkeuring der balans niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 22.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer akte van toepassing zijn.

Tot de nakoming van een en ander verklaarden de comparanten zich te verbinden als naar de wet.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Wijnhaven, in tegenwoordigheid van de heeren Abraham Lokker, notarisklerk, en Izaäk Fles, eveneens notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Jan Visser Jaczn., Jac. Visser, J. Freiboth, A. Lokker, I. Fles. P.C. van Vollenhoven, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 21 Juni 1902, deel 379, folio 28 verso, vak 3.

* * *

Koninklijk Besluit van Goedkeuring.


20 Mei 1902, no. 22.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, te bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;
Gelet op de artt. 36 ten en met 56 van het Wetboek van Koophandel;
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Mei 1902, 1ste afdeeling B, no. 119;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, enz.

Het Loo, 20 Mei 1902.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
J.A. Loeff.


uit: Nederlandsche Staatscourant, 1902, no. 171 (donderdag 24 juli 1902).

* * *

Verbetering.

Verbetering. - Naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen "Anonymus", te Rotterdam, voorkomende onder no. 412 in de courant van 24 Juli 1902, no. 171.
De aanheft moet luiden: Op 20 Juni enz.


uit: Nederlandsche Staatscourant, 1902, no. 174 (zondag 27 en maandag 28 juli 1902).

* * *

Ontbinding.

N.V. Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Anonymus, gevestigd te Rotterdam

In de algemeene vergadering van aandeelhouders van 22 April 1941 is besloten tot ontbinding der vennootschap, met bepaling, dat de vereffening der loopende zaken zal geschieden door de heeren Jacq. Visser, mr. J. Visser en L. van der Pol, allen te Rotterdam, zullende twee hunner te zamen kunnen handelen.

Rotterdam, 22 April 1941.

De Liquidateuren.

(1762/10)


uit: Nederlandsche Staatscourant, 1941, no. 78 (woensdag 23 april 1941).

* * *

Opheffing.

N.V. Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Anonymus, in liquidatie, gevestigd te Rotterdam.

Liquidateuren brengen ter kennis, dat de vereffening der loopende zaken is beëindigd en dat de uitkeering aan aandeelhouders kan geschieden. Het plan van uitkeering is heden ter kennisneming voor een ieder nedergelegd ten kantore van het Handelsregister ter Rotterdam en ten kantore der vennootschap aan de Calandstraat 7 aldaar.

Rotterdam, 3 October 1941.

(4393/9)


uit: Nederlandsche Staatscourant, 1941, no. 194 (maandag 6 october 1941).


bovenzijde pagina ↑


permalink: https://www.mrvisser.nl/handelsarchief/maatschappij-tot-exploitatie-van-onroerende-goederen-anomymus-1902.html