MRVisser.nl » Handelsarchief


Toegevoegd: 2021-11-13.

N.V. Dordtsche Petroleum-Industrie Maatschappij (1897)


No. 110.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dordtsche Petroleumindustriemaatschappij, te Amsterdam.

Op den twaalfden Maart achttienhonderd zeven en negentig verschenen voor mij Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen; de heeren:

 1. Adriaan Stoop, directeur van de Dordtsche petroleummaatschappij wonende te Hilversum;
 2. François Stoop, kassier, wonende te Dordrecht;
 3. Frederik Cornelis Stoop, makelaar in effecten, wonende te Londen;
 4. Benjamin Willem Blijdenstein, bankier, wonende te Hilversum;
 5. mr. Johannes Luden, bankier, wonende te Amsterdam;
 6. Samuel Pieter van Eeghen, koopman, wonende te Amsterdam;
 7. jonkheer Willem Hendrik van Loon, commissionnair in effecten , wonende te Amsterdam;
 8. mr. Richard van Rees, bankier, wonende te Amsterdam;
 9. Constant Lodewijk Marius Lambrechtsen van Ritthem, directeur van publieke werken te Amsterdam, wonende aldaar;
 10. Jean George Schlencker, procuratiehouder van de Twentsche bankvereeniging B.W. Blijdenstein en Co., wonende te Amsterdam;
 11. Mijnhart Johannes Boissevain, commissionnair, wonende te Amsterdam;

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

Te zamen alzoo voor tien duizend preferente aandeelen en tien duizend gewone aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten.

Naam en zetel.

Artikel een. De vennootschap draagt den naam van Dordtsche petroleum-industrie maatschappij. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Artikel twee. Het doel der vennootschap is het in eigendom verkrijgen van de aandeelen in de "Dordtsche petroleummaatschappij", het verleenen van geldelijken steun aan petroleumondernemingen, het aanvragen en aanvaarden van vergunningen tot onderzoek naar petroleumhoudende terreinen en van concessiën tot het exploiteeren van zoodanige terreinen, het winnen en voor de markt bereiden van petroleum en bij-producten en den verkoop daarvan, en het zich zoo noodig belasten met het beheer van de "Dordtsche petroleummaatschappij".

Duur.

Artikel drie. De vennootschap vangt, met inachtneming van artikel 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen; zij eindigt den een en dertigsten December negentienhonderd vijf en zeventig.

Haar duur kan krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in het jaar negentienhonderd drie en zeventig te houden, worden verlengd.

Zij kan ook krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, worden ontbonden.

Kapitaal.

Artikel vier. Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijftien millioen gulden, verdeeld in vijf millioen gulden aan preferente aandeelen en tien millioen gulden aan gewone aandeelen.

De preferente aandeelen zijn elk groot vijfhonderd gulden, de gewone aandeelen zijn elk groot duizend gulden.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden vergroot of verminderd.

Bij iedere vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de tijdens die vergooting bestaande aandeelhouders het recht van voorkeur tot deelneming, in verhouding tot het getal aandeelen dat zij dan bezitten, tot dat hetwelk zal worden uitgegeven; en wel tot den prijs (mits niet beneden pari) en onder de voorwaarden die door de directeuren en commissarissen bij iedere uitgifte zullen worden vastgesteld.

Het avans verkregen bij uitgifte boven pari, wordt na aftrek van de kosten aan de uitgifte verbonden, gestort in het reservefonds, en indien dat fonds tot het in artikel vier en twintig genoemd maximum mocht zijn gestegen, zoo komt het avans ten bate van de winst-en-verliesrekening.

Geldleening.

Artikel vijf. De vennootschap sluit bovendien eene geldleening groot vijf millioen gulden, rentende vier en een half percent 's jaars, aflosbaar binnen twintig jaren, overeenkomstig een plan van amortisatie, vast te stellen door de directeuren en commissarissen, in overleg met de geldschieters.

Storting.

Artikel zes. Op de aandeelen wordt binnen acht dagen na het Koninklijk besluit houdende bewilliging op deze akte, gestort vijf en twintig percent en vervolgens vijf en twintig percent eene maand na de eerste storting, vijf en twintig percent eene maand na de tweede storting, en vijf en twintig percent eene maand na de derde storting. De deelgenooten Adriaan Stoop, Frederik Cornelis Stoop, François Stoop en Benjamin Willem Blijdenstein behouden zich het recht voor, de storting op hunne aandeelen geheel of gedeeltelijk te doen door inbreng in deze naamlooze vennootschap, van aandeelen in de Dordtsche Petroleummaatschappij, onder zoodanige voorwaarden en tot zoodanigen prijs, als bij afzonderlijke overeenkomst tusschen hen en de directeuren en commissarissen dezer naamlooze vennootschap te maken, zullen worden bepaald.

Aandeelen.

Artikel zeven. De aandeelen luiden, na volstorting, aan toonder. Zij zijn voor iedere soort doorloopend genommerd en worden geteekend door een directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen benevens talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nommer van het aandeel waartoe zij behooren.

Artikel acht. Voor het geval aandeelen, dividendbladen of talons verloren mochten zijn, kunnen door de directie duplicaatstukken worden uitgereikt, nadat door eenmaal herhaalde aankondigingen in twee dagbladen te Amsterdam uitkomende, met eene tusschenruimte van drie maanden geplaatst, en met opgave der soort stukken en der nommers, van het verlies der stukken is kennis gegeven, en de eventueele houders der stukken zijn opgeroepen die ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Bijaldien uiterlijk eene maand na de tweede aankondiging de stukken niet zijn vertoond, is de directie bevoegd, duplicaatstukken af te geven, dragende dezelfde nommers als die welke men beweert verloren te hebben en zal van die afgifte eene aankondiging worden gedaan in de voormelde dagbladen, na welke aankondiging de primitieve stukken waardeloos zijn. De kosten op een en ander vallende, zoomede de zegelrechten, zijn ten laste van den aandeelhouder aan wien de duplicaatstukken worden uitgereikt.

Bestuur.

Artikel negen. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan twee directeuren onder toezicht van eenen raad van commissarissen, bestaande uit minstens vijf en hoogstens zeven leden.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal worden bij deze benoemd, tot directeuren de heeren Adriaan Stoop voornoemd, en Johan Anthony Stoop, directeur van de Dordtsche petroleummaatschappij te Soerabaija, en tot commissarissen de heeren mr. Johannes Luden, Benjamin Willem Blijdenstein, Samuel Pieter van Eeghen, jonkheer Willem Hendrik van Loon, mr. Richard van Rees, Frederik Cornelis Stoop, en François Stoop, allen voornoemd.

Directeuren.

Artikel tien. Aan de directeuren wordt de leiding van de zaken der vennootschap opgedragen. Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden geteekend door een directeur.

Artikel elf. De directeuren benoemen de beambten der vennootschap en regelen hnn loon. Zij hebben de machtiging van den raad van commissarissen noodig:

 1. tot aankoop of overname van de aandeelen der Dordtsche petroleummaatschappij; bij het verleenen dier machtiging bepalen commissarissen tevens den prijs waarvoor en de bedingen waaronder die overdracht plaats heeft;
 2. voor het aanvaarden van concessiën;
 3. voor tijdelijke geldopnemingen;
 4. voor het aankoopen of verkrijgen van onroerende zaken;
 5. voor het bepalen der wijze van belegging der beschikbare gelden van de vennootschap;
 6. voor het voeren van processen, zoowel eischende als verwerende, en het aangaan van dadingen in die gevallen, waarin het betreft eene vordering die vijftig duizend gulden te boven gaat.

Artikel twaalf. De directeuren hebben de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig:

 1. voor het sluiten van geldleeningen tegen uitgifte van obligatiën, andere dan die in artikel vijf genoemd;
 2. voor het vervreemden ol bezwaren van de aandeelen in de Dordtsche petroleummaatschappij en van andere aandeelen, die door de maatschappij later worden verkregen;
 3. voor het toestemmen in wijziging van statuten of het medewerken tot den verkoop van de activiteiten behoorende tot vennootschappen, waarvan deze naamlooze vennootschap aandeelen bezit.

Artikel dertien. De directeuren genieten een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Artikel veertien. Elk der directeuren heeft het recht om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen, iemand te benoemen om hem bij ziekte, tijdelijke afwezigheid of andere verhindering te vervangen.

Artikel vijftien. Elk der directeuren kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst. Commissarisssen zijn verpicht binnen twee maanden ua die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding geven, moet worden kennis gegeven, en zal worden beraadslaagd en beslist of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden, zich in die vergadering te verantwoorden. Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft hij geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag, en verbeurt hij alle aanspraak op de overwinst over het jaar waarin hij ontslagen is; zijnde de vennootschap tot geene schadeloossttelling hoegenaamd verplicht.

Artikel zestien. Bij schorsing of ontstentenis van een directeur, zoomede ingeval van vacature in de directie, zal de raad van commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien. Artikel zeventien. Voor bet geval de betrekking van directeur vacant wordt. zal de raad van commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om in die vacature te voorzien.

De raad van commissarissen heeft het recht voor de benoeming een of meer personen aan te bevelen, welke aanbeveling echter niet bindend is.

Commissarissen.

Artikel achttien. De raad van commissarissen is in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren. Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter en buitendien een secretaris, al of niet uit hun midden. De leden van den raad van commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te alle tijde toegang tot liet kantoor en de werkplaatsen der vennootschap en het reclit inzage van de boeken, de bescheiden en de kas te nemen. De raad vergadert zoo dikwijls de voorzitter of een of meer zijner leden of de directeuren dit noodig achten, doch minstens eenmaal in de drie maanden. De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe door den raad worden uitgenoodigd, en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken betreffende, te geven.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter; bij staking van stemmen over personen wordt bij loting beslist.

Geen besluit kan in de vergadering van den raad van commissarissen worden genomen, indien daarin niet minstens drie leden tegenwoordig zijn.

Commissarissen stellen een reglement vast voor hunne vergaderingen.

Artikel negentien. Telken jare, en voor het eerst in de algemeene vergadering van aandeelhouders, in negentienhonderd twee te houden, treedt een der commissarissen af volgens rooster; die de eerste maal bij loting wordt vastgesteld; bij vacature tusschentijds neemt de nieuw gekozen commissaris op dien rooster de plaats in van dengeen dien hij vervangt.

Aftredende commissarissen zijn steeds herkiesbaar.

Artikel twintig. Bij vacature in den raad van commissarissen , op andere wijze ontstaan dan door periodieke aftreding, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij de raad van commissarissen het noodzakelijk mocht achten, dat daarin spoediger zal worden voorzien.

De overblijvende leden van den raad van commissarissen hebben het recht voor de vervulling van iedere vacature een of meer personen aan te bevelen, welke aanbeveling echter niet bindend is.

Artikel een en twintig. Voor het geval dat alle commissarissen tegelijk hun ontslag mochten nemen, moeten zij daarvan onmiddellijk aan de directeuren schriftelijk mededeeling doen.

De directeuren zijn alsdan verplicht binnen eene maand nadat zij de kennisgeving ontvangen hebben, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen om in die vacature te voorzien.

Inmiddels zijn de commissarissen verplicht hunne functiën te blijven waarnemen, totdat de in de vorige alinea genoemde vergadering zal zijn gehouden.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Artikel twee en twintig. Het boekjaar der vennootschap loopt van den eersten Januari tot den een en dertigsten December.

Jaarlijks, op den een en dertigsten December en voor het eerst op den een en dertigsten December achttienhonderd zeven en negentig, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór den eersten Juli daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden door hen aan den raad van commissariseen moeten worden aangeboden.

De raad van commissarissen zal die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies uitbrengen in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van den raad van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt voor de directeuren tot décharge wegens de handelingen door hen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Artikel drie en twintig. Als zuivere winst wordt beschouwd alle inkomsten der vennootschap na aftrek van alle kosten van beheer en exploitatie, van de annuïteit der geldleeningen en van zoodanige afschrijving als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Jaarlijks wordt van de alzoo verkregen zuivere winst der vennootschap in de eerste plaats afgezonderd tien percent tot het vormen en onderhouden van een reservefonds. Van den dan overschietende winst komt jaarlijks, in de eerste plaats aan de houders der preferente aandeelen zeven percent over het op die aandeelen gestort bedrag of wel de de geheele overschietende winst, indien deze slechts zeven percent of minder bedraagt.

Van het daarna overblijvende winst-saldo komt aan de houders van gewone aandeelen zeven percent over hun op die aandeelen gestort bedrag of wel de geheele overschietende winst, indien deze slechts zeven percent of minder bedraagt, terwijl het restant komt: voor een derde ten bate der houders van preferente aandeelen, en voor twee derden ten bate der houders van gewone aandeelen.

Het dividend wordt uiterlijk veertien dagen na de vaststelling daarvan uitbetaald, en daarvan zal in de dagbladen, in artikel twee en dertig genoemd, worden kennis gegeven.

Dividenden waarover uiterlijk vijf jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden onder de winsten der vennootschap opgenomen.

Reservefonds.

Artikel vier en twintig. Het reservefonds dient tot dekking van in eenig jaar geleden verliezen en tot versterking der geldmiddelen. Het mag noch geheel noch gedeeltelijk gebruikt worden tot het maken of vermeerderen van winst over eenig boekjaar.

Een gedeelte, ter bepaling van directeuren onder goedkeuring van commissarissen, mag in het bedrijf als werkkapitaal worden benuttigd.

Zoodra en zoolang dit fonds vijf millioen gulden bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd. Commissarissen bepalen, in overleg met den directeur in Nederland, de wijze van belegging van dit fonds.

Aanzuivering der winst- en verliesrekening.

Artikel vijf en twintig. Indien de winst- en verliesrekening van eenig jaar een nadeelig saldo mocht aanwijzen, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo der winst en verliesrekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Artikel zes en twintig. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, ter plaatse door den raad van commissarissen te bepalen. Zij worden minstens veertien dagen te voren aangekondigd in de in artikel twee en dertig gemelde dagbladen. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Augustus, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

 1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
 2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
 3. behandeld zoowel de voorstellen door de directie en commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders ingediend, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk acht dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore van de vennootschap bij de directie zijn ingeleverd.

Artikel zeven en twintig. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directie of de raad van commissarissen dat noodig achten, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-tiende van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zeiven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

Artikel acht en twintig. De ter vergadering te behandelen onderwerpen moeten, tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen; en wel, die welke door de directie en den raad van commissarissen worden vastgesteld van af den dag der oproeping tot de vergadering, en die welke door aandeelhouders zijn ingediend van af den dag der indiening.

Geene andere dan de aldus ter visie gelegde onderwerpen, kunnen in de vergadering in behandeling worden genomen.

Artikel negen en twintig. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, of bij zijne verhindering door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders ingevolge het slot van artikel zeven en twintig bijeengeroepen, noch de voorzitter van den raad van commissarissen, noch een der andere commissarissen tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium en het secretariaat.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van den raad van commissarissen notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter, den secretaris en twee door den voorzitter onmiddellijk na de opeuing der vergadering daartoe uitgenoodigde aandeelhouders.

Voor het geval van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Artikel dertig. Om tot de vergaderingen te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens drie vrije dagen vóór de vergadering, ter plaatse door commissarissen te bepalen en bij de oproeping aangeduid, deponeeren tegen reçu, dat tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt; om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, moeten de aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen, met vermelding van het aantal aandeelen, dat zij gedeponeerd hebben en der uit te brengen stemmen.

Artikel een en dertig. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend zoowel voor de aan- als afwezige aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in artikel drie en dertig, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen verkregen, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft vóór het einde der vergadering eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. leder aandeel geeft recht op eene stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zei ven meer dan zes stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan vier en twintig stemmen zal mogen uitbrengen.

De directeuren en commissarissen zullen niet als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Kennisgevingen.

Artikel twee en dertig. Alle oproepingen van of kennnisgevingen aan aandeelhouders geschieden door eenmaal herhaalde aankondigingen, met eene tusschenruimte van acht dagen te plaatsen in twee te Amsterdam verschijnende veel verspreide dagbladen.

Wijziging der statuten.

Artikel drie en dertig. Besluiten tot wijziging dezer statuten waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene buitengewone opzettelijk voor dat doel belegde algemeene vergadering van aaandeelhouders, waarin minstens een-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met twee-derden der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, dan wordt veertien dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits niet twee-derden der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Geen voorstel tot wijziging dezer statuten, die de belangen en rechten der houders van preferente aandeelen raken, zooals die zijn omschreven in de artikelen drie en twintig en vier en dertig dezer naamlooze vennootschap, mogen in eene vergadering van aandeelhouders worden behandeld, indien zij niet vooraf in eene vergadering van houders van preferente aandeelen zijn goedgekeurd.

Alle bepalingen bij deze statuten omschreven voor het bijeenroepen, het stemmen, het leiden en het constateeren van het verhandelde in vergaderingen, zijn op deze vergaderingen toepasselijk, met dien verstande, dat het kapitaal dat in deze vergadering benoodigd is voor het nemen van een wettig besluit, alleen gerekend wordt naar het preferent kapitaal.

Ontbinding. Liquidatie.

Artikel vier en dertig. Indien tot ontbinding dezer naamlooze vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidatie mocht benoemen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van de liquidateuren worden bepaald.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor de liquidateuren tot décharge.

De vergadering tot het behandelen der liquidatierekening kan niet gehouden worden, dan minstens veertien dagen nadat die rekening, ter plaatse bij de oproeping bepaald, voor de aandeelhouders ter visie heeft gelegen.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidateuren wordt afgelegd, van kracht. Het voordeelig saldo der liquidatierekening wordt als volgt verdeeld:

Eerst wordt daarvan aan de houders der preferente aandeelen uitgekeerd honderd percent over het gestort bedrag.

Daarna ontvangen de houders der gewone aandeelen honderd percent over het gestort bedrag.

Van het overschot komt een-derde aan de houders der preferente aandeelen en twee-derden aan de houders der gewone aandeelen.

De uitbetaling geschiedt tegen intrekking der aandeelen, ten tijde en ter plaatse, door aankondiging in de dagbladen te vermelden, maar niet later dan acht dagen na de goedkeuring der rekening en verantwoording.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeuren worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk gemachtigd, om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten wojden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Johan Hendrik Christoffel Stiens, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Adriaan Stoop, F. Stoop, F.C. Stoop, B.W. Blijdenstein, J. Luden, S.P. vau Eeghen, W.H. van Loon, R van Rees, O.L.M. Lambrechtsen v Ritthem, J.G. Schlencker, M.J. Boissevain, van den Muysenberg, J.H.C. Stiens, J.O.G. Pollones, notaris.

 1. 74. Geregistreerd te Amsterdam, den vijftienden Maart 1800 zeven en negentig, deel 230, folio 127 verso, vak 7; negen bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden (f 15). De ontvanger, b.a.n.1, (geteekend:) Smits.

* * *

Koninklijk besluit van goedkeuring.

23 Maart 1897, no. 27.

In haam van Hare Majesteit WILHELMINA, bij de gratie gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij EMMA, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk; Beschikkende op het verzoekschrift van Adriaan Stoop, wonende te Hilversum, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dordtsche petroleumindustriemaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Gelet op de artikelen 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van de Minister van Justitie van den 20sten Maart 1897, 1e afdeeling B, no. 100;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het bij het verzoekschrift overlegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dordtsche petroleumindustriemaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, den 23sten Maart 1897.

EMMA.

De Minister van Justitie,
Van der Kaay


uit: Nederlandsche Staatscourant, 1897, no. 80 (zondag 4 en maandag 5 april 1897).

» zie ook N.V. Dordsche Maatschappij tot opsporen en exploiteeren van Petroleumbronnen op Java (1887)


bovenzijde pagina ↑


permalink: https://www.mrvisser.nl/handelsarchief/dordtsche-petroleum-industrie-maatschappij-1897.html