MRVisser.nl » Handelsarchief


Toegevoegd: 2021-01-14.

N.V. Dordsche Maatschappij tot opsporen en exploiteeren van Petroleumbronnen op Java (1887)


No. 139.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dordsche Maatschappij tot opsporen en exploiteeren van Petroleumbronnen op Java, te Dordrecht.

Den twee en twintigsten Juli achttienhonderd zeven en tachtig compareerden voor mij Dirk Willem Stoop, notaris in het arrondissement Dordrecht, resideerende te Dordrecht in tegenwoordigheid van Willem Swinuas Bosch en Dirk Vliegenthart, beiden candidaat-notaris, wonende te Dordrecht en aan mij notaris bekend, als getuigen:

 1. de heer Adriaan Stoop, kassier, lid van de kamer van koophandel en fabrieken, ten deze handelende (a), voor zich, en (b), in hoedanigheid van gemachtigde:
  • ten eerste, van den heer Frederik Cornelis Stoop, makelaar in fondsen, wonende te Londen, en den heer Benjamin Willem Blijdenstein, directeur van de Twentsche Bankvereeniging B. W. Blijdenstein & Co., wonende te Hilversum, beide ingevolge onderhandsche akte van volmacht geteekend in de maand Juli dezes jaars;
  • ten tweede, van den heer Adriaan Stoop junior, mijningenieur, wonende te Batavia, ingevolge akte van volmacht den achtsten November achttienhonderd negen en zeventig voor mij notaris in minuut verleden, geregistreerd;
  • ten derde, van den heer Frederik Cornelis Deking Dura, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, zonder beroep, wonende te Dordrecht, en mejuffrouwen Theodora Deking Dura, zonder beroep, wonende te Dordrecht, en Adriana Wilhelmina Kouwens, zonder beroep , wonende te Arnhem , ingevolge onderhandsche akte van volmacht, geteekend te Dordrecht en Arnhem in de maand Juni dezes jaars;
  • ten vierde, van de heeren Valerius Gertrudis Adrianus Bosch, bouwkundig ingenieur, wonende te Arnhem, en meester Frederik Nicolaas Lucretius Aberson, advocaat en procureur, wonende te Arnhem, beiden ingevolge onderhandsche akte van volmacht geteekend te Arnhem den vijf en twintigsten Juni dezes jaars. Welke drie hiervoor omschreven onderhandsche akten van volmacht, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en van voormelde getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze akte zijn gehecht.
 2. de heer Jan Otto Willem Frans Rens, kassier;
 3. de heer Simon Marius Hugo Van Gijn, wethouder der gemeente Dordrecht, koopman;
 4. de heer Nicolaas Roodenburg, koopman.

Wonende al de comparanten te Dordrecht en zijnde allen aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden met hunne voornoemde lastgevers, behoudens de Koninklijke bewilliging, te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap tot het opsporen en exploiteeren van petroleumbronnen op Java en daaromtrent te hebben vastgesteld de navolgende

STATUTEN van de Dordsche Maatschappij tot opsporen en exploiteeren van Petroleumbronnen op Java.

Artikel een.

De vennootschap is gevestigd te Dordrecht en draagt den naam van Dordsche Maatschappij tot opsporen en exploiteeren van Petroleumbronnen op Java.

Artikel twee.

De vennootschap heeft ten doel het opsporen, verzamelen en raffineeren van petroleum op Java, alsmede den verkoop en het vervoer van petroleum en daarmede in verband staande producten.

Artikel drie.

De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer vijf en zeventig jaren, aanvangende, met inachtneming van artikel een en vijftig van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop 's Konings bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en zullende eindigen den laatsten Juni negentienhonderd twee en zestig, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd.

Artikel vier.

Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op honderd vijftig duizend gulden, verdeeld in honderd vijftig aandeelen, ieder van duizend gulden. In dit kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Door den vennoot Adriaan Stoop junior zal in de vennootschap worden ingebracht iedere vergunning of concessie die hem nu of later door of vanwege de Nederlandsch-Indische Regeering mocht zijn of worden verleend tot het boren naar petroleum en het exploiteeren van petroleumbronnen zonder dat hij voor die inbreng eenige vergoeding uit de vennootschap zal genieten.

Artikel vijf.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden na volstorting aan toonder en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen. Zij zijn onderteekend door den president-commissaris en een ander lid van het bestuur. De aandeelen kunnen op verzoek van den houder op naam worden gesteld en evenzeer op verzoek van den houder op wiens naam zij te boek staan of van diens rechtverkrijgenden wederom aan toonder worden overgeschreven.

De aandeelen op naam worden geboekt in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register.

Artikel zes.

Binnen drie weken nadat de Koninklijke bewilliging op deze naamlooze vennootschap zal zijn verkregen, moet op elk aandeel vijf en dertig percent worden gestort, de overige percenten moeten worden gestort binnen twee maanden nadat daartoe door het bestuur besloten en daarvan aan de aandeelhouders kennis gegeven zal zijn.

Alle stortingen geschieden ten kantore der vennootschap te Dordrecht of op nader daartoe door het bestuur aan te wijzen plaats.

Artikel zeven.

De overdracht der op naam staande aaudeelen geschiedt, behoudens de bepaling van artikel drie en veertig Wetboek van Koophandel, door eene in de boeken der vennootschap ingeschreven verklaring van den vennoot en den verkrijger door of vanwege beiden onderteekend.

Artikel acht.

Indien een aandeelhouder niet op den bepaalden tijd aan zijne verplichting tot stortiug heeft voldaan , kan het bestuur hem van zijn recht als aandeelhouder vervallen en de reeds gestorte gelden ten bate der vennootschap verbeurd verklaren, waarna nieuwe aandeelen , dezelfde nummers dragende als de verbeurdverklaarde, worden uitgegeven. De vennootschap is ook bevoegd al hare andere uit de wanbetaling van den aandeel houder voortvloeiende rechten uit te oefenen, bepaaldelijk het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling het verschuldigde bedrag in te vorderen met zes ten honderd rente 's jaars sinds den dag waarop de storting had moeten geschieden.

Artikel negen.

Vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan plaats hebben behoudens , zoo noodig, de Koninklijke bewilliging nadat in eene vergadering van aandeelhouders een daartoe strekkend besluit zal zijn genomer. Indien eene vergrooting van het kapitaal vereischt wordt, heeft elk der aandeelhouders het recht daarin deel te nemen in verhouding van zijn inbreng, nadat vijf en twintig percent der geheele kapitaalsvergrooting gereserveerd is geworden ten behoeve van den directeur Adriaan Stoop junior.

Artikel tien.

Tot het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën aan toonder, wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Artikel elf.

Het bestuur der vennootschap bestaat uit drie leden, waarvan een tot president-commissaris wordt aangewezen.

De president-commissaris regelt al de geldelijke aangelegenheden en verschaft den directeur op Java het noodige werkkapitaal. De overige werkzaamheden regelen de leden van het bestuur onderling.

Ingeval besloten wordt tot het geven eeuer vaste jaarlijksche bezoldiging aan de leden van het bestuur, zal het bedrag daarvan door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering worden bepaald.

Artikel twaalf.

De directie der zaak op Java en der exploitatie in den meest uitgebreiden zin wordt opgedragen aan den vennoot Adriaan Stoop junior; zijne bezoldiging wordt voor de eerstvolgende drie jaren vastgesteld op eene som van zevenhonderd vijftig gulden per maand.

Ingeval zijne vervanging door overlijden of om andere redenen, ter beoordeeling van de algemeene vergadering van aandeelhouders, noodig mocht zijn, wordt daarin door die algemeene vergadering voorzien.

Bij tijdelijke ontstentenis of plotseling voorkomende vacature zal daarin door het bestuur worden voorzien.

Artikel dertien.

Tot leden van het bestuur worden voor de eerste maal benoemd de heeren Frederik Cornelis Stoop, te Londen, tot president-commissaris, en de heeren Adriaan Stoop te Dordrecht en Benjamin Willem Blijdenstein, te Hilversum, tot commissarissen.

Artikel veertien.

In het vervolg geschiedt de benoeming der leden van het bestuur door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De leden van het bestuur worden benoemd voor den tijd van drie jaren en zijn terstond herkiesbaar. Telken jare treedt een der leden van het bestuur af, volgens een daarvan in achttienhonderd negentig op te maken rooster.

Artikel vijftien.

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Bij den dagelijkschen gang van zaken vertegenwoordigt de president-commissaris het bestuur en geeft uitvoering aan de besluiten van het bestuur.

De president-commissaris wordt bij verhindering of afwezigheid door een ander lid van het bestuur vervangen. Artikel zestien. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Het bestuur stelt een reglement van orde voor zijne vergaderingen vast.

Artikel zeventien.

De president-commissaris leidt den dagelijkschen gang der zaken, voert de correspondentie en beheert de kas der vennootschap. Hij is voor het beheer der kas verantwoordelijk aan het bestuur.

Artikel achttien.

Jaarlijks met den laatsten December worden de boeken afgesloten, en vóór den eersten Juli van het op gemelden laatsten December volgende jaar wordt door hpt bestuurde balans opgemaakt. Die balans, door de leden van het bestuur onderteekend, wordt zoodra mogelijk aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aangeboden. De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt het bestuur tot décharge van zijn beheer gedurende het afgeloopen boekjaar.

Artikel negentien.

De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Dordrecht, nadat de aandeelhouders minstens veertien dagen te voren bij brief zullen zijn opgeroepen.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen, zoo het bestuur zulks noodig oordeelt, of minstens drie aandeelhouders schriftelijk een met redenen omkleed verzoek daartoe aan het bestuur richten, eveneens te Dordrecht gehouden worden, nadat, wat de oproeping betreft, zal gehandeld zijn als in alinea een van dit artikel is omschreven. Bij de oproeping kan het be'stuur aankondigen, dat de aandeelen aan toonder, waarvoor men in de vergadering stem wenscht uit te brengen, vooraf moeten worden gedeponeerd ten tijde en ter plaatse in de oproeping aangewezen.

Het bestuur benoemt telken male een der leden van het bestuur tot voorzitter der algemeene vergadering en wijst een ander lid van het bestuur aan tot secretaris, die met het houden van de notulen der vergadering belast zal zijn.

Artikel twintig.

Uiterlijk in de maand Augustus van elk jaar heeft de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, waarin door het bestuur verslag over het afgeloopen boekjaar uitgebracht, de balans onderzocht, het dividend bepaald, in de vacatures in het bestuur of anderszins voorzien wordt en de nader ter tafel gebrachte voorstellen behandeld worden.

Voorstellen van aandeelhouders moeten minstens tien dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.

Artikel een en twintig.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist met volstrekte meerderheid van stemmen over alle onderwerpen aan hare beslissing overgelaten. Bij het staken van stemmen over eenig voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen. Onder voorbehoud voor zooveel noodig van de nadere Koninklijke bewilliging wordt tot wijziging der akte, tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal of tot ontbinding vóór of voortzetting na den bepaalden tijd eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen vereischt.

Over personen wordt gestemd met gesloten briefjes; de benoemingen geschieden bij volstrekte meerderheid van stemmen of herstemming. Bij staking der stemmen beslist het lot.

Artikel twee en twintig.

Het stemrecht wordt door de houders van aandeelen uitgeoefend als volgt:

Artikel drie en twintig.

De zuivere winst, na aftrek van eene voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt verdeeld als volgt:

De niet opgevraagde dividenden verjaren na verloop van vijf jaren ten bate van het in artikel vier en twintig bedoelde reservefonds.

Artikel vier en twintig.

Het reservefonds dient tot aanvulling van het te lijden verlies.

De rente die dit fonds oplevert worden daaraan toegezegd.

Indien en zoolang het reservefonds een bedrag van honderd duizend gulden heeft bereikt, wordt daarvoor niets meer afgezonderd, worden de renten van dit fonds bij de inkomsten der vennootschap gevoegd en de voor dit fonds bestemde tien percent aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Artikel vijf en twintig.

Bij ontbinding der vennootschap wordt de liquidatie opgedragen aan eene commissie van drie aandeelhouders, daartoe door de algemeene vergadering aan te wijzen, en onder de voorwaarden door de algemeene vergadering vast te stellen.

Artikel zes en twintig.

Alle kosten van oprichting der vennootschap, zoomede die vallende op deze akte, worden door haar gedragen.

Eindelijk verklaarden de comparanten zoo voor zich als voor gemelde lastgevers domicilie te kiezen ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Dordrecht.

Aldus ten dage voormeld verleden te Dordrecht, ten woonhuize van den eerstgenoemden comparant.

En is deze akte, welke in minuut is opgemaakt, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. Stoop, J.O.W.F. Reus, S.M. Hugo Van Gijn, N. Roodenburg, W.S. Bosch, D. Vliegenthart, D.W. Stoop, notaris.

Verder staat: 204. Geregistreerd te Dordrecht den drie en twintigsten Juli 1800 zeven en tachtig, deel 136, folio 93 verso, vak 1; vier bladen, een renvooi. Ontvangen voor recht van oprichting vennootschap f 15, idem voor bezoldiging directeur f 1,20, samen zestien gulden twintig cent. De ontvanger (get.) Hemsing.

* * *

Het Koninklijk besluit, waarbij bewilliging op bovenstaande akte is verleend, is van den volgenden inhoud:

Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Beschikkende op het aan Ons ingediend verzoekschrift van Dirk Willem Stoop, notaris te Dordrecht, strekkende tot het erlangen der Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd notarieel afschrift der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dordsche Maatschappij tot opsporen en exploiteeren van Petroleumbronnen op Java, te vestigen te Dordrecht;

Gelet op de artikelen 36—56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 17den Augustus 1887, 1ste afdeeling, no. 107;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het bij het verzoekschrift overgelegd notarieel afschrift der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dordsche Maatschappij tot opsporen en exploiteeren van Petroleumbronnen op Java, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan een afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister van Koloniën.

Soestdijk, den 24sten Augustus 1887.

WILLEM.

De Minister van Justitie,
Du Tour van Bellinchave.bron: Nederlandsche Staatscourant, 1887, no. 235 (donderdag 6 oktober 1887).

* * *

» zie ook: N.V. Dordtsche Petroleum-Industrie Maatschappij (1897)

(mrvisser.nl: ook geschreven als: Dordtsche Maatschappij tot opsporen en exploiteeren van Petroleumbronnen op Java)


bovenzijde pagina ↑


permalink: https://www.mrvisser.nl/handelsarchief/dordsche-maatschappij-tot-opsporen-en-exploiteeren-van-petroleumbronnen-op-java-1887.html