MRVisser.nl » GenWeb


Persoonskaart van:

Jan Visser ( 1850 - 1923 )

ID (bestand): 275
ID (eigen): 20210131180110
Toegevoegd: 04-11-2009
Laatste wijziging: 03-02-2021
Rapportage: 03-02-2021


Leeftijd bij overlijden 73
Voornaam(en) Jan
Familienaam Visser
Geboren Rotterdam (ZH) 19 juli 1850 om 16:00 uur
( aangifte geboorte: 20-07-1850 )
   [ bron: Rotterdam (ZH), Burgerlijke Stand, Geboorten 1850, akte 1858 (c19v). ]
Overleden ’s-Gravenhage (ZH) 22 december 1923 om 14:30 uur
( aangifte overlijden: 24-12-1923 )
   [ bron: ’s-Gravenhage (ZH), Burgerlijke Stand, Overlijden, 1923, akte 3664. ]
Begraven ’s-Gravenhage (ZH) 27 december 1923

Vader Jacobus Visser ( 1816 - 1894 )
Moeder Pietronella Johanna Burgerhout ( 1823 - 1870 )

Relaties en Kinderen

huwelijk ’s-Gravenhage (ZH) 24 april 1872
    [ bron huwelijk: ’s-Gravenhage (ZH), Burgerlijke Stand, Huwelijken 872, akte 161. ]

Maria Elisabeth Knaap (Boudewijns Knaap) ( 1849 - 1925 ), dochter van Hendrik Knaap en Grietje de Zwart .

Kinderen:

 1. Jacobus Visser ( 1873 - 1941 )
 2. Hendrik Visser ( 1875 - 1876 )
 3. Pietronella Johanna Visser ( 1878 - 1933 )
 4. Hendrik Visser ( 1880 - 1961 )
 5. Maria Margaretha Visser ( 1882 - 1895 )
 6. Greta Visser ( 1885 - 1886 )
 7. Greta Visser ( 1886 - 1977 )
 8. Jeanne Visser ( 1888 - 1967 )
 9. Alida Visser ( 1890 - 1975 )
 10. Jan (mr.) Visser ( 1891 - 1969 )
 11. Cornelius Johannes Visser ( 1893 - )


Overige informatie over Jan Visser

Notities
    Notitie(s) bij persoon:

Op 28 april 1865 vertrekt hij van Rotterdam naar IJsselstein. Op 10 april 1916 kwam hij vanuit Rotterdam naar ’s-Gravenhage.

* * *

Bij KB van 3 oktober 1921 nr. 31 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

* * *

Jan bezocht als leerling ((bron: Rotterdamsch Jaarboekje 1913, p. 4)) o.a. het Instituut Delfos (een particuliere school voor uitgebreid lager- en middelbaar onderwijs te Rotterdam). Zijn medeleerlingen waren o.a. de oud-burgemeester van Rotterdam de heer ’s-Jacob, oud-raadslid van Rotterdam P. van Rossem en de broers Löhnis.

* * *

In het Rotterdamsch Jaarboekje van 1916 (p. 77) wordt vermeld dat hij tevens gecommiteerde was van de Nederduitsch Hervormde Gemeente en als zodanig betrokken was bij de restauratie van de Groote- of St. Laurenskerk te Rotterdam. In deze kerk werd dmv een marmeren plak hulde gebracht aan de gecommiteerd voor "den moed, waarmeede zij de groote zedelijke verantwoordelijkheid hebben aanvaard".
Op 23 maart 1916 is tijdens de Raadsvergadering een brief ingekomen van Jan waarin hij i.v.m. zijn vertrek uit de gemeente (Rotterdam) afscheid n eemt van deze Raad ((bron: Rotterdamsch Jaarboekje 1917, p XIX)). Op 14 mei 1921 wordt het geschilderde portret van burgemeester Mr. A.R. Zimmerman (geschilderd door F. Arentzenius) van het museum Boymans overgebracht naar het nieuwe stadhuis alwaar het in de Grote Hal wordt geplaatst. Bij deze gelegenhied houd Jan als schenker van het schilderij een rede (bron: Rotterdamsch Jaarboekje 1921, p XXIV).

* * *

In District II: J. VISSER JAC.Zn.

De Heer VISSER is reeds lange jaren lid van onze Vroedschap en is daar gelijk ook als lid in de Commissie voor de Handelsinrichtingen de rechte man op de rechte plaats. Zijn warme ijver, waarmede hij ook in andere besturen werkt - o.a. als Kerkvoogd van de Hervormde Kerk - zijn bekend.
(Advertentie "Aan de Kiezers!", gepubliceerd door de Kiesvereniging "Vooruitgang" in het Rotterdamsch Nieuwsblad van 8 juli 1909, n.a.v. de komende stemming (9 juli) voor de 15 leden van de Rotterdamse gemeenteraad.)

((Rotterdamsch Nieuwsblad, 8 juli 1909.))

* * *

Afscheid J. Visser Jac.zn.

De heer J. Visser Jac.zn., die heden uit de firma Wambersie & Zoon treedt, heeft gistermiddag ten kantore der firma in de Calandstraat afscheid van het personeel genomen.
De afdeelingschef, de heer W.E. Kuip, sprekende namens het geheele personeel, zeide den scheidenden patroon, die gemeend heeft de verdere leiding van de zaken aan jongere krachten te moeten overdragen, hartelijk dank voor de welwillendheid en vriendschap, allen steeds betoond, en voor de voortreffelijke lessen, welke het personeel gedurende een reeks van jaren van hem mocht ontvangen.
Wij allen hier aanwezig, zoo zeide de heer Knip, doch de ouderen in het bijzonder, beseffen de groote werkkracht, van u uitgegaan tot uitbereiding van de firma en tot den bloei, waarin deze zich thans mag verheugen, voor welk doel gij het beste deel van uw leven hebt gegeven. Met groote zelfvoldoening en met trots moogt u terugzien op hetgeen door u daaraan is toegebracht.
Vervolgens bood spreker een Delfsche vaas aan, waarvoor het personeel een bescheiden plaats in de woning van den scheidende patroon verzocht.
Aan de jongere patroons riep de heer Kuip daarna een hartelijk welkom toe, in het vertrouwen, dat allen ook van hen mogen verwachten die welwillendheid en tegemoetkoming, welke me van den heer Visser in zoo ruime mate mocht ondervinden. Spreker wenschte hen toe, dat zij, gesteund door de krachtige medewerking van den door het personeel hooggeachten heer Engelbrecht, de zaken onder hun leiding in groei en bloei mochten zien toenemen.
Den heer Visser werd ten slotte toegewenscht, dat hij nog vele jaren, in het genot van een goede gezondheid, getuige mag zijn van de steeds toenemende uitbereiding van de firma Wambersie & Zoon.
De heer J. Visser Jac.zn. zeide, thans te ondervinden, wat het zeggen wil, een werkkring te verlaten, waarin men 35 jaren werkzaam is geweest. Voor de vriendelijke en hartelijke woorden tot hem gesproken, betuigde hij zijn erkentelijkhed en dankbaarheid aan allen, met wie hij heeft mogen samenwerken. Het waren zijn medewerkers; tezamen hebben zij opgebouwd, wat allen dierbaar was: de verdere bloei der firma.
De heer Visser herinnerde er verder aan, dat hij 18 jaren heeft samengewerkt met den heer A. Plate, die den grooten stoot gaf aan de ontwikkeling van de zaken, en daarna 10 jaren op de aangenaamste wijze met den heer Engelbrecht.
Als vriend neemt hij van allen afscheid, en wie ooit zijn hulp noodig mocht hebben, mag op hem rekenen.
Een driewerf hoera werd vervolgens op den heer Visser uitgebracht.
De heer Engelbrecht wenschte ten slotte allen te zeggen: Een voorbeeld, waaraan men zien kan, mat met van zich zelf maken kan, dat is de heer Visser.
Met een handdruk namen allen toen van den scheidenden patroon afscheid.

((Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC), 1 januari 1914))

    Notitie(s) bij geboorte/doop:

Jan Visser, geboren Rotterdam (ZH) 19 juli 1850 om 16:00 uur, in het huis van zijn ouders.
Aangifte te Rotterdam (ZH) 20 juli 1850 door Jacobus Visser, 33 jaar, bouwkundige, wonende Botersloot 9-537.
Zijn ouders: Jacobus Visser (aangever) en Pietronella Johanna Burgerhout, zonder beroep, mede wonende aldaar, zijne huisvrouw.
Getuigen: Martinus Baten (67 jaar, tapper, wonende Botersloot 9-537) en Jan Burgerhout (23 jaar, pakhuisknecht, wonende Hoogstraat 11-296).
(w.g.) Js. Visser, M. Baaten, J. Burgerhout, ambt BS.

((Rotterdam (ZH), Burgerlijke Stand, Geboorten 1850, akte 1858 (c19v).))

    Notitie(s) bij overlijden/begraven/crematie:

(ovl Scheveningen)

* * *

Bijgezet in het familiegraf (Visser) op Gemeentelijke Begraafplaats Kerkhoflaan te ’s-Gravenhage (grafno. A3/R8/1/-)
In dit graf zijn op dit moment (febr. 2021) 9 personen bijgezet.

* * *

Begrafenis van Jan Visser Jac.zn.

Rotterdam - Op de Algemene Begraafplaats in Den Haag is vanmiddag onder talrijke blijken van belangsteling ter-aarde-besteld het stoffelijk overschot van den heer Jan Visser Jac.zn., oud-lid der firma Wambersie & Zoon alhier. Verschillende bekende personen uit de Rotterdamsche handelswereld waren naar den doodenakker gegaan om den overledene de laatste eer te bewijzen. Onder de aanwezigen werden opgemerkt de heeren Wierdsma, directeur van de Holland-Amerikalijn; Goudriaan, van Van Nievelt Goudriaan en Co.; mr. H. Knottenbelt, president van de Nederl. Reedersvereeniging; Smulders, oud-directuer van het Blauwhoedenveem; Key, directeur van Thomson’s Havenbedrijf; Canters, van de erven wed. J. van Nelle; G.L.M. van Es; oud-minister van marine Naudin ten Cate; Meerkamp van Emden; Van der Schrieck, directeur van de Rotterdamsche Kolenmaatschappij; Van Wetering, van de firma Wambersie & Zoon; W. Jansen en G. Voellmeke, van de N.V. Rott. Comercieele en Transport-onderneming; Willebeek Lemair; H.C.C. Castendijk; dr Burgerhout, directeur van het Rotterdamsche Ziekenhuis; Solleveld, van Solleveld, Van der Meer en Van Hattum’s Stoomvaart-Mij.; J.T. Vervloet Jr., lid van de firma J.T. Vervloet Jr.; dr Gischler, van de firma van Ommeren; J. Bonke en ds. Callenbach.Aan de groeve heeft eerst het woord gevoerd de heer Burgerhout, die opmerkte dat de wensch van den overledene, dat aan zijn graf zoo weinig mogelijk zou worden gesproken, zich wel niet zou uitstrekken tot hem, voor wien hij steeds een warme vriendschap had gevoeld. Daarom veroorloofde spr. zich, een kort en eenvoudig woord te zeggen, in den geest van den ontslagene. In Jan Visser is heengegaan een man van meer dan gewone beteekenis, niet alleen vanwege de diensten die hij aan zijn stad heeft bewezen, doch ook vanwege zijn arbeid ten behoeve van zijn ook in het buitenland welbekende firma’s. Zijn werk heeft zich mede uitgestrekt tot andere vennootschappen, waarin hij een bestuursfunctie vervulde.Ook voor zijn ouderwetsch groot gezin was hij een man van bijzondere beteekenis. Als bloedverwant en vriend meende spr. dat het niet aan hem stond, de verdiensten van den ontslapene als raadslid en als man van zaken te schetsen, doch wel wilde spr. ervan getuigen, dat Jan Visser hem steeds is voorgehouden als het voorbeeld van ee man, die zich door zijn vasten wil en goed verstand had weten te werken tot een persoonlijkheid van ruime kennis, iemand die anderen een steun en een vraagbaak was. Spr. schetste in dit verband de figuur van den ontslapene als voorbeeldig gezinshoofd en gul gastheer. Hij was een echt oud-Hollandsche familie-vader, die in zijn gewoonste gesprekken woorden van diepere beteekenis invlocht en die in bijzondere mate over het vermogen beschikte om troost en opbeuring te brengen. Voorts herinnerde spr. aan de liefderijke verpleging die den overledene van de zijde van zijn echtgenoote is beurt gevallen en hij meende dat de verwanten zekere troost zullen kunnen vinden in de volkomen zekerheid dat Jan Visser niet tevergeefs heeft geleefd.Hierop trad naar voren ds. Rauws, zendingsdirecteur te Oegstgeest, die getuigde van zijn erkentelijkheid voor hetgeen de overledene als thesaurier van het zendelingengenootschap heeft gedaan. Inzonderheil gewaagde spr. van den steun, dien de heer Visser verleend heeft bij de stichting van het gebouw der zendingsschool te Oegstgeest. Zijn arbeid in ons midden, alsdus spr. was die van een vader.De heer H. Knottenbelt, president van de Nederl. Reedersvereeniging, die eraan herinnerde, hoe men in 1905, toen deze vereeniging werd opgericht, voor het voorzitterschap zocht naar een man met kennis van zaken, doch niet behoorende tot de reederskringen.Men vond dezen man in Jan Visser, die de fucntie die hem werd aangeboden aanvaardde en tot het einde van zijn leven een onvermoede belangstelling voor de zaken der vereeniging beleeft toonen. Een van zijn het meest op den voorgrond tredende eigenschappen was wel zijn vermogen tegenstrijdige belangen op een prettige manier met elkaar te verzoenen. Vooral is dit gebleken in den moeilijken oorlogstijd, zoo mede in het jaar van den wapenstilstand, toen de belangen van de reeders nogal eens indruischten tegen die der regeering en omgekeerd. In die taak is hij op gelukkige wijze geslaagd en de reeders zijn hem daarvoor zeer erkentelijk. Van hun gevoelens hebben zij herhaaldelijk doen bloijken en in October 1921 is den heer Visser bij zijn afscheid als voorzitter het eere-presidentschap van den Nederl. Reedersvereeniging aangeboden.Op het zelfde tijdstip erkende de regeering zijn verdiensten door hem te benoemen tot ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. Aan deze groeve, aldus spr., worden wij dan ook met gevoelens van hoogachting en erkenning vervuld voor al hetgeen de heer Visser heeft gedaan. De vele, die jaren lang zaken met hem hebben gedaan, eeren in de eerste plaats in hem den mensch, en zoo geldt ook thans in onze hulde in de eerste plaats den mensch, die hier is heengegaan.Een zoon van den overledene dankte voor de belangstelling.Onder de vele bloemstukken die de baar dekten waren kransen van de Nederl. Reedersvereenigign, van de directie en commissarissen van de Eerste Rotterdamsche en van het personeel der firma Wamersie.

((CBG: Dossier Visser, Krantenbericht (waarschijnlijk NRC) van 27 december 1923 (1998-12-31).))


Beroepen
 • cargadoor bij Wambersie & Zn. te Rotterdam (-)
 • lid der fa. Wambersie & Zn. te Rotterdam (-)
 • kantoorbediende (1874-1874)
      [ bron: Hillegersberg, huw.reg. 1874, 3 ]
 • caragdoor (1891-1891)
      notitie: te Rotterdam
      [ bron: Rotterdam, geb.reg. 1891, 3338 (f47v) ]

Adressen & Woonplaatsen
 • Botersloot 9-537 - Rotterdam (ZH) - Nederland (1850-1852)
      [ bron: Rotterdam, adresboek 1851, p 282; 1852, p 282 (GA Rotterdam, origineel) ]
 • Westewagenstraat 5-732 - Rotterdam (ZH) - Nederland (1854-1856)
      [ bron: Rotterdam, adresboek 1854, p 99; 1856, p 109 (GA Rotterdam, origineel) ]
 • Schielandschen Hoogen Zeedijk 13-92 - Rotterdam (ZH) - Nederland (1859-1859)
      [ bron: Rotterdam, adresboek 1859, 77 (GA Rotterdam, origineel) ]
 • Van Brakelstraat - Rotterdam (ZH) - Nederland (1873-1873)
      [ bron: Rotterdam, geb.reg. 1873, 3176 (E6) ]
 • Prins Hendrikkade 6 - Rotterdam (ZH) - Nederland (1886-1886)
      [ bron: GA Rotterdam: Adresboek Rotterdam, 1886, p 437 ]
 • Schotelboschlaan 21 - Rotterdam (ZH) - Nederland (1887-1889)
      [ bron: Rotterdam, adresboek 1887-1888, p 452; 1888, p 503; 1889, p (GA Rotterdam, origineel) ]
 • Almondestraat 36 - Rotterdam (ZH) - Nederland (1892-1892)
      [ bron: Adresboek van Rotterdam, 1892, p 561 ]
 • Schiekade 11 - Rotterdam (ZH) - Nederland (1893-1899)
      [ bron: GA Rotterdam: Gezinskaarten, fiche V 869; Rotterdam, adresboek 1893, p 564; 1899, 649 (GA Rotterdam, origineel) ]
 • Schieweg 2 - Rotterdam (ZH) - (1909-1916)
      [ bron: GA Rotterdam: Gezinskaarten, fiche V 869; GA Rotterdam: Adresboek Rotterdam, 1909, p 1533 ]
 • Badhuisweg 91 - Scheveningen (ZH) - Nederland (1916-1923)
      [ bron: GA Rotterdam: Gezinskaarten, fiche V 869 ]

Educatie
 • Instituut Delfos (-)
      notitie: Jan bezocht als leerling ((bron: Rotterdamsch Jaarboekje 1913, p. 4)) o.a. het Instituut Delfos (een particuliere school voor uitgebreid lager- en middelbaar onderwijs te Rotterdam). Zijn medeleerlingen waren o.a. de oud-burgemeester van Rotterdam de heer s’Jacob, oud-raadslid van Rotterdam, P. van Rossem en de broers Löhnis.
      [ bron: Rotterdamsch Jaarboekje, 1913, p. 4. ]


bovenzijde pagina ↑ top of pagepermalink: https://www.mrvisser.nl/genweb/275.htm